Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Kurzarbeit a program Antivirus podruhé

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 1. 4. 2020 10:45 | Přečteno: 3972X

Původně jsme chtěli informovat o programu Antivirus a příspěvcích na náhradu mezd (tzv. Kurzarbeit) informovat v jednom článku a ten případně aktualizovat. Dne 31.3.2020 ovšem schválila vláda verzi programu Antivirus, která se liší od původních návrhů. Proto jsme toto téma shrnuli do zcela nového článku.

Aktulizace k 2.4.2020: Dne 2.4.2020 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) tzv. Manuál pro zaměstnavatele, ve kterém jsouuvedeny bližší podmínky programu Antivirus, zejména ohledně jeho administrace a procesu přijímání a vyřizování žádostí jednotlivých zaměstnavatelů. 

Co je to program Antivirus

Dne 31.3.2020 vláda zrušila původní usnesení o tzv. Cíleném programu podpory zaměstnanosti ze dne 19.2.2020 (též označován jako program Antivirus) a vydala nové usnesení, kterým uložila ministryni práce a sociálních věcí realizovat vyplácení příspěvků na náhradu mezd v případě, že došlo k omezení činnosti zaměstnavatele v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády.  Takto chce vláda předejít hromadnému propouštění ve firmách, které by jinak byly nuceny snižovat své náklady právě formou propouštění zaměstnanců, kteří jsou dočasně nadbyteční. 

Režimy programu Antivirus, výše příspěvku

Zatímco původní program Antivirus prezentovaný ze strany MPSV v posledních dvou týdnech obsahoval hned pět možných režimů (A – E), viz tabulka v našem původním článku, nově má program Antivirus pouze dva režimy (A a B), které se i nadále týkají pěti základních situací, viz tabulka uvedená níže. 

Oproti původním zprávám z médií však bude příspěvek na náhradu mzdy počítán nikoliv jen z hrubé, ale ze superhrubé mzdy. To znamená, že tam budou zahrnuty i odvody a daň odvedená zaměstnavatelem, výše příspěvku je ovšem zastropovaná částkou 39.000 Kč (režim A), popř. částkou 29.000,-Kč (režim B).

Další podmínky pro vyplacení příspěvku na náhradu mzdy

tiskové zprávě MPSV ze dne 31.3.2020 jsou uvedeny tyto podmínky pro vyplacení příspěvku:

  • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
  • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
  • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
  • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Hned první podmínka „striktního“ dodržování zákoníku práce je značně neurčitá a není jasné, na jaké případy se vztahuje. Zaměstnavatelé, kteří např. budou chtít aplikovat režim tzv. částečné nezaměstnanosti dle § 209 ZP, by proto měli řádně vydat a zveřejnit vnitřní předpis, seznámit s ním zaměstnance a oznámit dotčeným zaměstnancům vznik překážky v práci na straně zaměstnavatele, což by měli dostatečně odůvodnit. 

Otázkou je, nakolik může být rizikové jakékoliv jiné zjištění porušení zákoníku práce v daném období, např. i v oblasti nesouvisející s čerpáním příspěvku na náhradu mzdy (např. pochybení zaměstnavatele při nařízení čerpání dovolené). Případně, zda může např. pokuta udělená inspektorátem práce v posledním roce znamenat, že zaměstnavatel nesplnil podmínky pro výplatu příspěvku? 

Celý režim příspěvků na mzdu je v režimu dotací, takže mohou hrozit pozdější kontroly a dodatečné vrácení příspěvků nebo jejich části. Úřady práce nebudou patrně schopny podrobně přezkoumat každou přijatou žádost, o to větší je ovšem riziko neoprávněné výplaty příspěvků a pozdějšího sporů o jejich vrácení. Bude proto podstatné seznámit se s podrobnými podmínkami programu Antivirus, které k dnešnímu dni stále nejsou známy. 

Aktualizace k 2.4.2020: V Manuálu pro zaměstnavatele skutečně MPSV upozorňuje, že Úřady práce ve spolupráci se SUIP (Státní úřad inspekce práce) budou dbát na důslednou průběžnou, ale zejména následnou kontrolu. Manuál obsahuje výslovná upozornění na to, že případné zneužití je trestným činem a kontroly podléhají režimu pravidel rozpočtové kázně - v případě porušení pravidel bude vrácení příspěvků a případná penále vymáhat Finanční úřad. Viz následující výňatek z Manuálu:

Výňatek z Manuálu: část Kontrolní činnost a sankce

Povinnost prokázat souvislost s krizovými opatřeními

Zaměstnavatelé by neměli zapomínat na obecnou podmínku pro výplatu příspěvků na náhradu mezd, kterou je u režimu A „nemožnost přidělovat práci v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády“ a u režimu B vznik překážky v práci na straně zaměstnavatelé „v souvislosti s šířením nákazy COVID-19“ (viz. Usnesení vlády ČR č. 353 ze dne 31.3.2020).

U režimu A bude prokazování zřejmé, protože půjde o firmy, které mají významnou část zaměstnanců doma v karanténě nebo na ošetřovném, popř. museli podle usnesení vlády zavřít provozovnu (resp. ji učinit nepřístupnou pro veřejnost). Ale i v těchto případech je možné, že část zaměstnanců mohla alespoň v menším rozsahu pracovat. 

U režimu B by prokazování souvislosti s nákazou COVID-19 tak jednoznačné být nemuselo. Proto by zaměstnavatelé, kteří chtějí oznámit zaměstnancům překážky v práci na straně zaměstnavatele (prostoje dle § 208 ZP, popř. nemožnost přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby dle § 209 ZP) měli dbát na řádný postup dle zákoníku práce, měli by vznik překážky odůvodnit vůči každému dotčenému zaměstnanci a toto by měli být schopni doložit pro případy pozdějších kontrol. 

Aktualizace k 2.4.2020: Vydaný Manuál pro zaměstnavatele se prokazováním souvislosti s nákazou COVID-19 u režimu B nijak nezabývá, uvádí pouze, že zaměstnavatel je povinen prokázat, že skutečně vznikly překážky v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 a § 209 ZP. Manuál uvádí, že "zaměstnavatel "doloží doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod." Přesto nebude na škodu, kdy bude zaměstnavatel schopen tuto příčinnou souvislost s nákazou COVID-19 prokázat. 

Aktualizace k 6.4.2020: V rámci aktualizace Manuálu došlo konečně k jasnému vyjádření k otázce prokazování příčinné souvislosti s nákazou COVID-19. Ta se podle všeho v případech překážek v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 a § 209 ZP (to jsou případy, které spadají do režimu B programu Antivirus) nebude muset prokazovat. Manuál obsahuje následující větu:

"Skutečnosti prokazující vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na epidemiologickou situaci jak v ČR, tak v zahraničí, nebudou po zaměstnavateli k posouzení oprávněnosti poskytnutí příspěvku vyžadovány."

Délka trvání programu Antivirus

Stále není zcela jasné, jak dlouho budou v rámci programu Antivirus náhrady mezd propláceny. Původně se spekulovalo o období jeden až dva měsíce a případné „operativní“ prodlužování nebo úpravy podoby programu Antivirus. 

V tiskové zprávě MPSV ze dne 31.3.2020 se v části "Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?" následující: "Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci." Teoreticky by to mohlo znamenat, že příspěvky se budou vyplácet tak dlouho, dokud bude překážka v práci nebo jiný důvod pro jeho výplatu přetrvávat. 

Aktualizace k 2.4.2020: Podle Manuálu pro zaměstnavatele je tzv. období uzantelnosti nákladů stanoveno na období 12.3. - 30.4.2020. MPSV však předpokládá prodloužení tohoto období "i na květen", což je podmíněno schválením vládou České republiky.

(Předběžný) závěr

Stejně jako v předchozím článku ze dne 25.3.2020 je nutné zopakovat, že bez podrobné metodiky nelze v tuto chvíli (tj. k 1.4.2020) poskytnout podrobné a úplné informace. V Německu už jsou zveřejňovány počty firem, které Kurzarbeit aplikují i počty zaměstnanců, a tyto počty vysoce překračují hodnoty z doby poslední krize z let 2008 - 2009. V České republice zatím stále čekáme na úplné informace, podle kterých by si zaměstnavatelé mohli o příspěvky na náhradu mezd požádat. Měli bychom se dočkat tento týden, takže i tento článek bude brzy aktualizován.

Aktualizace k 2.4.2020

MPSV dnes zveřejnilo Manuál pro zaměstnavatele, který stanoví období trvání programu Antivirus a obsahuje informace týkající zejména administrativního procesu podání žádosti, dokládání relevantních skutečností a vyřizování žádostí ze strany Úřadu práce. Vše by mělo probíhat elektronicky prostřednictvím zvláštní webové stránky zřízené výlučně pro účely programu Antivirus. Na uvedených webových stránkách by měly být příslušné formuláře žádosti a příloh, zejména přílohy "Vyúčtování - Antivirus", což je formulář určený k vyúčtování náhrady mezd. Příjem žádostí bude zahájen 6.4.2020.

MPSV upozorňuje, že Manuál pro zaměstnavatele má pouze informativní charakter. Manuál je průběžně aktualizován, proto MPSV vyzývá, aby zaměstnavatelé sledovali webové stránky MPSV. 

Mgr. Petr Otevřel, otevrel@lawyer.cz

Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, autorským a obchodním právem, problematikou zpracování osobních údajů a v současné době opět i pracovněprávní problematikou.