Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Ochrana osobních údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“) uvádíme informace o zpracování osobních údajů.


1. Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů
1.1. Naše společnost Jansa Mokrý Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář vystupuje jako tzv. správce osobních údajů. V případě dotazů, žádostí nebo námitek vztahujících se ke zpracování osobních údajů se prosím obraťte na naše níže uvedené kontaktní údaje:
písemný kontakt:

Jansa Mokrý Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář
Sokola Tůmy 743/16
70900 Ostrava
Česká republika
elektronický kontakt:
lawyer@lawyer.cz

1.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů u nás nepůsobí.


2. Kdy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů při užívání stránek pravoit.cz?
2.1. Internetovou stránku www.pravoit.cz můžeme navštívit, aniž byste nám sdělili své osobní údaje. Přesto může v souvislosti s návštěvou internetové stránky www.pravoit.cz dojít ke zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

  • přihlásili jste se k odběru newsletteru
  • kontaktovali jste přímo naši advokátní kancelář prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na adrese http://www.pravoit.cz/kontakt.html a máte zájem o právní konzultaci,
  • použili jste tlačítko „sdílet“ příslušné sociální sítě (tzv. plugin), která jsou u jednotlivých článků.


3. Jednotlivé způsoby nakládání s osobními údaji

3.1. Odběr newsletteru
3.1.1 V případě Vašeho výslovného souhlasu, který vyjadřujete tím, že do políčka „ZADEJTE E-MAIL“ v zápatí stránek vložíte svou e-mailovou adresu a kliknete na tlačítko „odeslat“, zpracováváme tuto e-mailovou adresu pouze za účelem zasílání našeho nepravidelného newsletteru. Při přihlášení k odběru newsletteru Vám nejdříve doručíme informativní mail obsahující odkaz, kterým musíte přihlášení k odběru newsletteru potvrdit (tzv. Double-Opt-In souhlas). Tím, že potvrdíte odběr newsletteru, se ujišťujeme o tom, že jste k odběru skutečně přihlásili Vy. 
3.1.2 Právní základ zpracování je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení). 
3.1.3 Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletteru s informacemi o naší advokátní kanceláři a námi poskytovaných služeb a zejména s novinkami o vývoji v právu informačních technologií, změnami legislativy či novou judikaturou soudů. Za tímto účelem zpracováváme pouze Vaši e-mailovou adresu.
3.1.4 Možnost odhlásit odběr – odvolání souhlasu: Máte možnost kdykoliv odhlásit odběr newsletteru a tím odvolat souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Odhlásit odběr můžete přímo prostřednictvím newsletteru, a to způsobem, který je v každém newsletteru popsán v jeho zápatí.

3.2. Cookies a údaje o návštěvě internetových stránek
3.2.1 Za účelem řádného fungování našich internetových stránek mohou být užívány tzv. technická cookies, která slouží k řádnému fungování stránek. Tato cookies si po určitou dobu pamatují případné Vaše úkony, které jste na stránkách provedli, např. nastavení velikosti písma. K použití technických cookies nepotřebujeme Váš souhlas.

3.3. Plugin sociálních sítí 
3.3.1 Na stránkách www.pravoit.cz užíváme tzv. pluginy sociálních sítí Facebook, Twitter a LinkedIn. Jde o tato tlačítka, prostřednictvím kterých můžete sdílet odkaz na konkrétní článek na Vámi vybrané sociální síti: 

3.3.2 Samotné umístění pluginu na stránkách nepředstavuje žádný technický prostředek sledování, plugin nenavazuje žádný kontakt s Vašim prohlížečem, nezjišťuje IP adresu apod., v této souvislosti neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje.
3.3.3 Avšak v případě, že se rozhodnete sdílet článek a kliknete na plugin (tlačítko „sdílet“), budete přesměrováni na stránky provozovatele příslušné sociální sítě, s nímž jste v rámci registrace a vytvoření uživatelského účtu uzavřeli samostatný smluvní vztah. V takovém případě pravděpodobně dojde ke zpracování vašich osobních údajů ze strany provozovatele sociální sítě, nad takovým zpracováním osobních údajů nemáme žádnou kontrolu a nijak se na něm nepodílíme. Naše kancelář zpracovává pouze obecná data o počtu sdílení článků a konkrétních sociálních sítích, na něž bylo sdíleno, bez vazby na konkrétní uživatele a jejich IP adresy.

3.4. Kontaktování naší advokátní kanceláře prostřednictvím kontaktního formuláře, případné sjednávání, uzavření a plnění smlouvy
3.4.1 Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na adrese http://pravoit.cz/kontakt.html s žádostí o právní konzultace, budeme zpracovávat Vaše kontaktní údaje, protože je to nezbytné pro komunikaci s Vámi a následné uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Vámi – fyzickou osobou – a následné splnění povinností a uplatňování práv ve smlouvě sjednaných. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. 
3.4.2 Shora uvedené zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).
3.4.3 Pokud nás kontaktujete způsobem uvedeným v čl. 3.4.1 jako zástupce právnické osoby, např. jako člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec, zpracováváme Vaše osobní údaje, protože je to nezbytné k tomu, abychom mohli uzavřít smlouvu s právnickou osobou, kterou zastupujete a následně s ní komunikovat nebo jí poskytovat právní služby, případně z jiných oprávněných důvodů, které jsme však povinni Vám sdělit. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
3.4.4 Jaké osobní údaje zpracováváme: za shora uvedeným účelem zpracováváme osobní údaje, které jste nám sdělili, zejména Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, v některých případech datum narození nebo rodné číslo) a adresní údaje (adresu bydliště, případně Vámi zadanou doručovací adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo), popisné údaje, pokud je ve smlouvě nebo související komunikaci uvádíte (akademický titul) a případně další osobní údaje související s poskytovanou právní službou (může se jednat také o zvláštní kategorie osobních údajů)

3.5. Zpracování osobních údajů našich klientů
3.5.1 Jste-li klientem naší advokátní kanceláře, nebo zastupujete-li našeho klienta – právnickou osobu, dochází v této souvislosti k dalšímu zpracování osobních údajů, o kterém Vás podrobně informujeme v samostatném dokumentu, který je dostupný zde: http://lawyer.cz/ochrana-osobnich-udaju.html.

4. Doba a místo uložení osobních údajů
4.1. Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
4.2. Dále uvádíme dobu, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, popř. kritéria pro stanovení této doby. Doba uložení se liší v závislosti na způsobu a účelu zpracování osobních údajů:

Účel zpracování

Doba uložení

Odběr newsletteru

po dobu pěti let, pokud souhlas neodvoláte dříve 

Komunikace přes kontaktní formulář (čl. 3.4)

nedojde-li k uzavření smlouvy, po dobu 6 měsíců

byla-li uzavřena smlouva, po dobu trvání smluvního vztahu, popř. po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Oprávněný zájem

po dobu trvání oprávněného zájmu, nebo do vznesení námitky proti zpracování ve smyslu čl. 5.6 

4.3 Osobní údaje zpracováváme v České republice, případně v členských státech EU.

5. Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme Vaše osobní údaje
5.1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme Vaše práva, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

5.2. Právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu
5.2.1 Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako tzv. subjektu údajů, a to za podmínek uvedených v článku 15 Nařízení.
5.2.2 Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

5.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování
5.3.1 Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, avšak pouze pokud k tomu existuje některý z důvodů, které jsou uvedeny v čl. 17 Nařízení.
5.3.2 Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení.

5.4. Právo na přenositelnost osobních údajů
5.4.1 V případech, kdy je zpracování založeno na Vašem souhlasu (čl. 3.1) anebo na plnění smluvní povinnosti (čl. 3.4) a kdy je zároveň zpracování prováděno automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom Vám v tom bránili.
5.4.2 Máte rovněž právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.
5.4.3 Aktuálně nedochází k žádnému automatizovanému zpracování osobních údajů, založených na právních základech uvedených v čl. 3.1 a 3.4).

5.5. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
5.5.1 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají
5.6.1 Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy pro účely našich oprávněných zájmů; oprávněným zájmem odůvodňujeme zpracování v případech uvedených v čl. 3.4.
5.6.2 Na základě námitky jsme ve smyslu čl. 21 odst. 1 Nařízení povinni posoudit, zda náš oprávněný zájem na zpracování je založen na natolik závažných důvodech, které převažují nad vašimi právy a svobodami. V případě, že takové závažné důvody nejsou dány, zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu, na který může námitka dopadat, ukončíme.

5.7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
5.7.1 Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
www.uoou.cz

5.8. Jak právo uplatnit?
5.8.1 Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na adresách uvedených v čl. 1 shora. Upozorňujeme na to, že jsme v případě pochybností oprávněni ověřit totožnost toho, kdo podal žádost nebo námitku, a za tímto účelem požadovat ověření totožnosti žadatele osobně v sídle naší kanceláře, zaslání žádosti v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem, anebo zaslání žádosti elektronicky prostřednictvím datové schránky žadatele, případně prostřednictvím e-mailu opatřeného platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Práva dle čl. 6 nelze uplatnit telefonicky.


6. Další okolnosti zpracování Vašich osobních údajů
6.1 Naše kancelář neprovádí žádnou činnost zpracování osobních údajů, v rámci níž by docházelo k automatizovanému zpracování nebo k profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.