Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Kurzarbeit a nový program Antivirus

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 25. 3. 2020 21:55 | Přečteno: 3360X

POZOR - nový článek aktualizovaný k 1.4.2020 najdete pod tímto odkazem.  
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (usnesení vlády ze dne 15.3.2020, zveřejněno ve Sbírce listin jako Usnesení č. 69/2020 Sb.) schválila Vláda tzv. program Antivirus. Chce předejít hromadnému propouštění ve firmách tím, že za zaměstnavatele bude vyplácet část mezd, kterou budou zaměstnanci pobírat i v situaci, kdy nemohou v souvislosti s nouzovým stavem pracovat. Jde o případ označován podle německého vzoru jako „Kurzarbeit“, i když v případě programu Antivirus zahrnuje řadu variant. Jednoduše řečeno, stát přebírá podstatnou část mzdových nákladů za zaměstnavatele a tím jej motivuje k tomu, aby ve větší míře nesnižoval personální náklady tím, že začne propouštět. 

Program Antivirus není upraven v právních předpisech (např. na rozdíl od Německa) a bude realizován v obdobném režimu, jako by šlo o dotační titul.  Ke dni sepsání tohoto článku neexistuje ani metodika, podle které by měli zaměstnavatelé postupovat, a proto můžeme informace čerpat pouze z médií a tiskových zpráv Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Opatření programu Antivirus lze dělit podle toho, zda se zaměstnavatele dotklo vyhlášení nouzového stavu přímo (zejména kvůli nutnosti uzavřít provozovnu, objektivního výpadku surovin ze strany subdodavatelů nebo nařízení karantény u významné části zaměstnanců), nebo nepřímo (z důvodu omezení poptávky po výrobcích nebo službách). 

V tabulce uvedené níže uvádíme jednotlivé situace, jak jsou v programu Antivirus popsány (písmena A až E), právní režim a zákonný nárok zaměstnance v případě aplikace zákoníku práce (ZP) a ve sloupci „Program Antivirus“ konečně míru, v jaké se bude stát na mzdových nákladech podílet. Vzhledem k dosud chybějící metodice není zatím jasný základ pro výpočet oněch procentuálních částí. V tiskové zprávě Svazu průmyslu a dopravy ČR se uvádí, že základem bude hrubá mzda a dále se bude používat jako strop mzdový medián. 

Pozor, tabulka je aktuální k 25.3.2020! Nový článek k programu Antivirus aktuální k 1.4.2020 naleznete pod tímto odkazem.

 

Pár slov k režimu § 209 ZP – snížení odbytu nebo poptávky po službách (bod E programu Antivirus)

Zákoník práce umožňuje všem zaměstnavatelům relativně jednoduše aktivovat tzv. částečnou nezaměstnanost, jakmile nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu jejich úvazku, je-li toto zapříčiněno dočasnému odbytu výrobků nebo snížení poptávky po službách.

Režim částečné nezaměstnanosti může zaměstnavatel aktivovat relativně snadno. Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, musí s ní uzavřít dohodu. Pokud u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, může to provést jednostranně formou vydání vnitřního předpisu. I při aktivaci tohoto režimu lze zaměstnancům přidělovat práci v nižším než sjednaném rozsahu, např. práce pouze v úterý a čtvrtek). Vyloučeno není ani dočasné úplné pozastavení výkonu práce. Zaměstnavatel by si však měl být vědom, že musí být schopen prokázat objektivní snížení odbytu nebo poptávky. 

V případě, že by chtěl zaměstnavatel uplatnit nárok na příspěvek v rámci bodu E programu Antivirus, musel by prokázat, že ke snížení odbytu nebo poptávky po službách došlo v přímé souvislosti s karanténními opatřeními v místě odbytu zaměstnavatele, nebo jinak příčinně souvisejících s nákazou COVID19 (viz Usnesení vlády č. 293 ze dne 23.3.2020). 

Už stávající zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti upravuje možnost uzavřít s Úřadem práce dohodu o výpladě tzv. příspěvku v době částečné nezaměstnanosti, ta však musí být schválena vládou. Další z podmínek je nemožnost přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu nejméně 20% stanovené týdenní doby. Program Antivirus má tedy za úkol podstatným způsobem proces a podmínky výplaty příspěvku zjednodušit.

Způsob proplacení mzdových nákladů, délka trvání programu Antivirus

Příspěvky na mzdové náklady budou zaměstnavateli propláceny na základě žádosti o čerpání podpory, které budou přijímat příslušné úřady práce. Příspěvky budou propláceny zpětně, tzn. zaměstnavatel musí nejdříve zaměstnancům náhrady mezd vyplatit a odvést příslušné odvody.

Zatím není jasné ani to, jak dlouho budou v rámci programu Antivirus náhrady mezd propláceny. Spekuluje se o období jeden až dva měsíce a případné „operativní“ prodlužování nebo úpravy podoby programu Antivirus. 

(Předběžný) závěr

Bez podrobné metodiky nelze v tuto chvíli poskytnout podrobné a seriózní informace. Zaměstnavatelé by si měli být vědomi, že nejde o zákonem upravený nárok, ale o program, který bude mít své podmínky. Tyto podmínky a formuláře pro žádosti budou zveřejněny během tohoto týdne, protože už začátkem dubna by měly úřady práce žádosti přijímat. Dokud nebudou podmínky zveřejněny, zůstává program Antivirus hodně nejasný, nelze vyloučit ani pozdější kontroly toho, zda byly finanční prostředky čerpány oprávněně, případně spory ohledně jejich vrácení podobně jako u jiných dotací.

Budeme celou situaci průběžně sledovat a informovat o ní. Pokud zaměstnavatelé zvažují, že budou z programu Antivirus čerpat, měli by začít připravovat podklady a v některých případech důkazy pro to, aby mohli doložit souvislost s nouzovým stavem nebo obecně s nákazou koronavirem.

Aktualizace k 30.3.2020

Ačkoliv byl program Antivirus oznámen tiskovou zprávou ze dne 19.3.2020 s tím, že podrobnosti budou zveřejněny "v průběhu příštího týdne", dnes MPSV zveřejnilo pouze informaci o tom, že metodika programu Antivirus bude dnes předložena vládě a její schválení se očekává "v nejbližších dnech".

Vláda na dnešním zasedání (30.3.2020) projednání odložila s tím, že metodika slovy premiéra "nebyla domyšlena legislativně". Podle zpráv z médií bude příspěvek zastropován částkou 24 800 Kč při úplném výpadku provozu (bod B a C), částkou 9 300 Kč při tzv. částečné nezaměstnanosti (bod E) a částkou 12 400 Kč při prostojích (bod D). Z uvedeného je zřejmé, že v případě zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci mají vyšší mzdy, bude příspěvek mnohem nižší, než jsou procentuální hodnoty uváděné výše v tabulce.

Bohužel přes přísliby brzkého zveřejnění přesné metodiky musí dotčení podnikatelé i k dnešnímu dni dohledávat informace na zpravodajských serverech a nemohou provést jasné posouzení toho, zda budou mít na příspěvek nárok a v jaké bude výši.

Mgr. Petr Otevřel, otevrel@lawyer.cz

Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, autorským a obchodním právem, problematikou zpracování osobních údajů a v současné době opět i pracovněprávní problematikou.