Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Změny zákoníku práce od 1.1.2012

Autor: Mgr. Žaneta Olejarová | Vloženo: 19. 12. 2011 14:23 | Přečteno: 15097X

Od 1.1.2012 dochází v důsledku novely zákoníku práce k nové úpravě některých významných skutečností. Na ně bychom chtěli upozornit v následujícím shrnutí. Jedná se pouze o vybrané zásadní změny zákoníku práce.


1)    Vedoucí zaměstnanec a zkušební doba takového zaměstnance:
ust. § 11 a 35 ZPr
-    Vedoucími zaměstnanci se rozumí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.
-    Zkušební doba vedoucích zaměstnanců může činit max. 6 měsíců (u ostatních zaměstnanců zůstává zkušební doba max. 3 měsíce).

2)    Odstoupení od pracovní smlouvy:
ust. § 34 ZPr
-    Zaměstnavatel je oprávněn písemně odstoupit od pracovní smlouvy v případě, že zaměstnanec nenastoupí do práce (tj. nenastoupí k výkonu práce ve sjednaný den a zároveň mu v tom nebrání překážka v práci).

3)    Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad:
ust.  § 34a a 34b ZPr
-    Je vyloučena dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnanec o určení pravidelného pracoviště šířeji než jedna obec.

4)    Pracovní poměr na dobu určitou:
ust. § 39 ZPr
-    Maximální délka pracovního poměru na dobu určitou činí 3 roky (za podmínek níže uvedených).
-    Opakovat (prodlužovat) pracovní poměr na dobu určitou lze jen 2x, s tím, že k prvnímu pracovnímu poměru se nepřihlíží, uplynou-li více než 3 roky. 

5)    Výpovědní doba

ust.§ 51 odst. 1 ZPr
-    Výpovědní doba, jejíž délka je ze zákona 2 měsíce, smí být prodloužena jen písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

6)    Výpověď daná zaměstnavatelem z důvodu porušení dočasné pracovní neschopnosti:
ust. §52 písm. h) ZPr
-    Výpovědním důvodem je nově porušení povinnosti zaměstnance dle ust. § 301a zvlášť hrubým způsobem povinnost dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce po dobu prvních 14/21 dní dočasné pracovní neschopnosti).
-    Zaměstnavatel po podání výpovědi nemůže dle ust. § 192 odst. 2 náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout pro porušení uvedených povinností.

7)    Odstupné

ust. § 67 ZPr
-    Výše odstupného vázána na počet odpracovaných let u zaměstnavatele (do 1 roku práce – jednoměsíční odstupné, do 2 let práce – dvouměsíční odstupné, nad 2 roky – tříměsíční odstupné).
-    Podle nové právní úpravy se řídí odstupné, vzniklo-li za účinnosti novely.

8)    Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:
ust. § 74 – 77 ZPr
-    Dohoda o provedení práce:
-    Rozsah 300 hodin ročně
-    Dohoda musí obsahovat dobu, na kterou se uzavírá.
-    „Zpojistění“ dohody o provedení práce podle zvláštních právních předpisů.
-    V době 14/21 dní trvání dočasné pracovní neschopnosti přísluší náhrada odměny z dohody za podmínek stanovených v § 192 a 193.
-    Nyní se neaplikuje ustanovení o převedení na jinou práci a přeložení, dočasné přidělení, cestovní náhrady.
-    Nově platí ustanovení o minimální mzdě.
-    Pracovní doba nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

9)    Písemný rozvrh týdenní pracovní doby:
ust. § 84 ZPr
-    Povinnost vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž se vztahuje, je zaměstnavateli stanovena obecně vůči všem zaměstnancům bez ohledu na způsob rozvržení jejich pracovní doby.

10)    Evidence pracovní doby:
ust. § 96 ZPr
-    Doplňuje se, že v evidenci pracovní doby musí zaměstnavatel vyznačit začátek a konec odpracované pracovní doby.

11)    Mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas:
ust. § 114 odst. 3 ZPr
-    Nyní je možné, aby se zaměstnavatel dohodl se zaměstnancem na mzdě, která již přihlíží k případné práci přesčas u všech zaměstnanců, nikoliv jen vedoucích zaměstnanců.
-    Musí být sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto.

12)    Čerpání dovolené:
ust. § 218 ZPr
-    Povinnost určit čerpání tak, aby byla vybrána v daném kalendářním roce, ve kterém právo vzniklo – jinak do konce následujícího roku (dále se již nepřevádí, jen pod jednou výjimkou – tj. pokud tomu brání dočasná pracovní neschopnost, mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená, pak zaměstnavatel bude povinen určit dobu čerpání dovolené po skončení těchto překážek v práci).
-    Pokud zaměstnavatel neurčí zaměstnanci dobu čerpání dovolené ani do 30. června následujícího kalendářního roku (po roce, kdy zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo), bude mít zaměstnanec právo si dobu čerpání dovolené určit sám.

13)    Náhrada za dovolenou:
ust. § 222 odst. 2 ZPr
-    Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.
-    Nelze poskytnout náhradu mzdy (platu) za nevyčerpanou dovolenou i za trvání pracovního poměru.

14)    Konkurenční doložka:
ust. § 310 ZPr
-    Závazek zaměstnavatele k poskytnutí minimální náhrady zaměstnanci se snižuje na jednu polovinu průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

15)    Přechodná ustanovení novely:
-    Dosavadními právními předpisy (ve znění do účinnosti novely) se budou řídit pracovněprávní vztahy vzniklé do nabytí účinnosti novely. Právní úkony učiněné přede dnem nabytí účinnosti novely se řídí dosavadními právními předpisy (ve znění do účinnosti novely), i když jejich účinky nastanou až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.Vliv novely na samotné zaměstnavatele

1)    Úprava smluv a vnitřních předpisů:

Zaměstnavatele by měli v souvislosti s přijetím novely zákoníku práce dbát zejména na úpravu pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce tak, aby jejich jednotlivá ustanovení byla v souladu se zákonem.

Potřebné změny a doplnění pracovní smlouvy:
-    u vedoucích zaměstnanců zkušební doba
-    doba pracovního poměru na dobu určitou
-    sjednání platu s přihlédnutím k případné práci přesčas (pro jakékoliv zaměstnance)
-    pravidelné pracoviště, musí být uvedena obec (nelze uvést větší území celek, např. Moravskoslezský kraj)
-    eventuální prodloužení výpovědní doby 
-    výši mzdy za noční práci a práci v sobotu a neděli

Potřebné změny a doplnění dohody o provedení práce:

-    rozsah 300 hodin ročně
-    doba, na kterou se dohoda uzavírá.

V souvislosti se změnami provedenými u dohody o provedení práce musí zaměstnavatel dbát na to, aby pro účely náhrady odměny v době 14/21 dní trvání dočasné pracovní neschopnosti za podmínek stanovených v § 192 a 193, určil pravidelné rozložení pracovní doby. A dále musí vést evidenci skutečností dle ust. § 313 Zákoníku práce (údaje o dohodě, druh prací, dosaženou kvalifikaci, odpracovanou dobu …), neboť po skočení dohody musí zaměstnavatel vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání s obsahem zde uvedeným.

Vnitřní předpis:
Vnitřní předpis zaměstnavatele, který stanovuje mzdová, jakož i jiná práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, musí vždy odpovídat právní úpravě, tj. být v souladu se zákonem jinak je v dotčené části neplatný. Vnitřní předpis byl zrovnoprávněn s kolektivní smlouvou (již Ústavním nálezem z roku 2008, potvrzeno citovanou novelou zákoníku práce).

Pracovní řád:
Pracovní řád je rozvinutím jednotných povinností zaměstnance uložených již zákoníkem práce (nikdy neukládá nové povinnosti). Vzhledem k tomu, že pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu, uplatňuje se u něj požadavek souladnosti se zákonem pod sankcí neplatnosti. Z důvodu rozsáhlosti novely zákoníku práce je důrazně doporučováno provést změny a doplnění pracovního řádu tak, aby byl v souladu se zákonem a zaměstnavatel se tak vyhnul nechtěné neplatnosti určitých částí tohoto řádu.

2)    Nové povinnosti zaměstnavatele a případné zákazy:

-    Zákaz výpovědi z důvodu uvedených v ust. § 52 písm. b) určeným zaměstnancům - těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnanci v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.
-    Povinnost vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž se vztahuje, je zaměstnavateli stanovena obecně vůči všem zaměstnancům bez ohledu na způsob rozvržení jejich pracovní doby.
-    V evidenci pracovní doby musí zaměstnavatel vyznačit začátek a konec odpracované pracovní doby.
-    Nelze poskytnout náhradu mzdy (platu) za nevyčerpanou dovolenou i za trvání pracovního poměru.

3)    Nová oprávnění zaměstnavatele:

-    Oprávnění odstoupit od pracovní smlouvy pro případ, že zaměstnanec nenastoupí do práce a za podmínek stanovených zákonem.
-    Dočasně přidělit svého zaměstnance k jinému zaměstnavateli za podmínek stanovených zákonem.
-    Podat výpověď zaměstnanci z důvodu porušení dočasné pracovní neschopnosti.
-    Nižší odstupné při krátkodobých pracovních poměrech.
-    Závazek zaměstnavatele z konkurenční doložky se snížil na polovinu průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

Všechny uvedené změny pracovních smluv a pracovního řádu jsme schopni Vám zpracovat do konce roku 2011. Kontaktujte nás na lawyer@lawyer.cz a zašleme Vám dle potřeb Vaší společnosti cenovou nabídku úprav.

Autor: Mgr. Žaneta Olejarová, email: olejarova@lawyer.cz
Autorka působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména obchodním a autorským právem, problematikou pracovněprávních vztahů.