Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Za nákup na eBay do vězení?

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 27. 9. 2007 14:14 | Přečteno: 11589X

Nedávno vzbudilo rozruch rozhodnutí německého trestního soudu, který za podílnictví odsoudil v trestním řízení kupujícího – nabyvatele podezřele levné GPS navigace. Tuto navigaci přitom koupil u eBay, největšího provozovatele internetových aukcí na světě. Čím že se to kupující provinil?
Trestný čin podílnictví
Kdo do ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá
a) věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla získána trestným činem spáchaným jinou osobou, nebo
b) to, co za takovou věc nebo jinou majetkovou hodnotu bylo opatřeno,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. Takto zní ust. § 251 českého trestního zákona. Německý trestní zákon obsahuje v podstatě totožnou úpravu (§ 259 StGB).
Jak dle českého, tak dle německého trestního zákona však jde o tzv. úmyslné trestné činy, což znamená, že orgány činné v trestním řízení musí prokázat, že pachatel jednal úmyslně. Trestní právo však úmysl dělí na tzv. úmysl přímý a nepřímý. Zatímco přímý úmysl je jasný a představuje zřejmou vůli pachatele spáchat trestný čin, nepřímý úmysl znamená, že pachatel věděl, že svým jednáním může spáchat trestný čin, a se skutečností, že jej případně spáchá, byl srozuměn. Jak si ukážeme dále, právě odkaz na nepřímý úmysl byl pro soud důvodem, proč kupujícího odsoudil. 
 
Příliš levná a navíc z Polska!!
Podstata případu spočívá v tom, že kupující nabyl zcela novou a originálně zabalenou GPS navigaci, jejíž maloobchodní cena činila v době prodeje cca 2100,-EUR. Kupující ji však nabyl za 680,-EUR včetně poštovného. Potíž však spočívá v tom, že uvedená GPS navigace byla kradená ; šlo o originál navigace pro vozy VW, která pocházela ze série nových aut vyráběných na Slovensku, které byly vykrádány během převozu vlakem. Nejen že musel kupující GPS navigaci vrátit (pochopitelně bez toho, aby mu byla vrácena kupní cena), ale byl obžalován z trestného činu a odsouzen za trestný čin podílnictví, za který mu byl uložen peněžitý trest 1200,-EUR.  
Prodávajícím přitom byla osoba, která přitom měla pozitivní hodnocení uživatelů eBay, tj. zaregistrovaných osob, které provádějí hodnocení formou komentářů – za kladné komentáře aukční systém prodejci (ale i kupujícímu) přidává kladné body, které jsou pak vyjádřeny formou grafických symbolů u každé další aukce, ve které prodávající nabízí nějaké předměty ke koupi. Pozitivní hodnocení uživatelů tak vyjadřuje skutečnost, že prodávající je spolehlivý, plní své závazky apod.
Soud tento rozsudek odůvodnil řetězcem indicií, ze kterých dovodil nepřímý úmysl kupujícího, obohatit se z případné trestné činnosti.
Zejména poukazoval na nepřiměřeně nízkou cenou GPS navigace, přičemž kupující musel vědět, že nová GPS navigace stála na trhu minimálně trojnásobek jím zaplacené ceny.
Navíc prodávající při prodeji uvedené GPS navigace dal jako vyvolávací cenu pouze 1,-EUR a nezadal tzv. minimální kupní cenu. Při každé aukci, ve které prodávající nabízí nějaké zboží, má možnost zadat si tzv. minimální kupní cenu – pokud této ceny nebude dosaženo, tak k prodeji nedojde a zboží nebude úspěšně vydraženo (často totiž vyvolávací cena začíná na 1,-Kč resp. 1,-EUR, což je určitý trik, jak vyvolat v potenciálních kupujících zájem). Soud sice připustil, že u e-aukcí dochází i k prodejům pod cenou, nicméně v tomto případě byla vyvolávací cena pouze 1,-EUR.
Zvláštní je zejména poslední indicie uvedená v odůvodnění rozsudku – zboží bylo zasláno z Polska, z čehož by měl kupující dovodit, že takto výrazně levnější zboží pochází z trestné činnosti a zaslání zboží z cizího státu má zjevně důvod v tom, aby bylo ztíženo zjištění původu zboží a případné trestní stíhání prodávajícího (o lehce přezíravém postoji k zemím bývalého východního bloku nebylo sice v rozsudku ani slovo, ale bylo by zajímavé, zda by stejný argument použil soud i v případě odeslání zboží např. z Francie).
Všechny shora uvedené okolnosti byly dle názoru soudu dostačující k tomu, aby učinil závěr, že kupujícímu musel být podezřelý původ GPS navigace a byl srozuměn s tím, že může jít o zboží pocházející z trestné činnosti – tudíž naplnil znaky trestného činu podílnictví, protože projevil tzv. nepřímý úmysl.
 
Reakce na rozsudek
Reakce jsou pochopitelně spíše kritické, rozsudek je na internetu zpravidla doprovázen označením „absurdní, kuriózní, zvláštní apod.“
Kritizovány jsou indicie, podle nichž měla v kupujícím vyvolat podezření příliš nízká vyvolávací cena. Dle zkušeností provozovatelů e-aukcí přitom často dosáhne aukce s nižší vyvolávací cenou vyššího výnosu, než aukce s vyvolávací cenou blížící se skutečné hodnotě nabízeného zboží. Uživatele – kupující láká právě možnost ušetřit a „zahrát“ si, mají možnost přihazovat a tím se z nákupu prostřednictvím e-aukce stává napínavá zábava. Oproti běžnému nákupu v internetovém obchodě existuje v e-aukci možnost realizovat zajímavou slevu a nakoupit zboží velice výhodně. Tato skutečnost vede rovněž k tomu, že dochází ke značnému rozptylu dosažené ceny i zcela stejných komodit, popř. komodit z obdobnou hodnotou.
Dá se tedy shrnout, že soud zcela nepochopil princip e-aukcí.
Rovněž skutečnost, že bylo zboží zasíláno z Polska, nemůže sama o sobě být ničím podezřelá. Polsko je státem EU a spolupráce německých a polských orgánů činných v trestním řízení probíhá oběmi směry zcela běžně a zcela standardně, přičemž základní principy této spolupráce jsou upraveny i v samotných předpisech EU. I na německých webech se objevily názory, že tato indicie má spíše podobu předsudku a xenofobie (v SRN je od 90. let rozšířené přísloví „Heute gestohlen, morgen in Polen“, tedy dnes ukradeno, zítra už to bude v Polsku).
Pokud by se z citovaného rozsudku vyvinula běžná praxe (což však je krajně nepravděpodobné), vedlo by to k dramatickému zásahu do velice oblíbeného způsobu prodeje nejen použitého zboží a vyvolalo by to velikou právní nejistotu zúčastněných. Těžko říci, jak by měl kupující ověřovat původ zboží tak, aby nemohl být obviněn z podílnictví a  kolik energie by tomu měl věnovat, aby mu ještě pořád stálo za to nakupovat prostřednictvím e-aukcí.
 
Závěr
Závěrem bych chtěl poznamenat, že jde o rozsudek soudu prvního stupně, proti kterému bylo podáno odvolání. S ohledem na výše uvedené výhrady je pravděpodobné, že bude zrušen popř. alespoň zmírněn. Nicméně jde o první známý případ, kdy se poškození chtějí hojit nejen na provozovatelích internetových aukcí (viz. případy prodeje plagiátů značkového zboží, popsané v článku „Odpovědnost provozovatele e-aukcí“), ale také na samotných kupujících.
Každopádně lze kupujícím doporučit, aby se vyhnuli nabídkám, z jejichž popisu je zcela jasně patrné, že jde o nanejvýš podezřelé zboží. Naproti tomu skutečnost, že byla prodávajícím stanovena nízká vyvolávací cena nebo bylo odesláno z cizího státu (alespoň v případě členských států EU), nemůže hrát žádnou roli.
 
 
Autor: Petr Otevřel
Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, obchodním a autorským právem. Je členem Právního klubu Sdružení pro informační společnost (SPIS) a České společnosti pro systémovou integraci.