Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Vstup investora do firmy IV. – SPA a SHA

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 22. 4. 2024 00:22 | Přečteno: 581X

Čtvrtý díl série věnující se akvizicím z právního pohledu je věnován transakční dokumentaci, a to konkrétně tzv. SPA (share purchase agreement) a SHA (shareholders' agreement). SPA je smlouva je smlouva, na jejímž základě dochází k převodu podílu či akcií ve společnosti, která je předmětem akvizice a je tou nejzásadnější smlouvou z pohledu úspěšné realizace akvizice. SHA pak jen upravuje vzájemné vztahy mezi společníky, a to za předpokladu, že ve společnosti zůstává původní majitel nebo investorů je více.

SPA (share purchase agreement)
Smlouva o převodu podílu nebo akcií je vcelku jednoduchou smlouvou upravující právně převod na investora. Tato smlouva má svůj obvyklý obsah:
a) Určení velikosti podílu či množství převáděných akcií (převod může být rozložen do několika tzv. tranší nebo se uskutečnit v rozsahu 100 %).
b) Úhrada kupní ceny (kupní cena může být uhrazena v okamžiku podpisu SPA, a to v jednom okamžiku, kdy převod finančních prostředků se děje online, případně může být úhrada rozdělena do více časových okamžiků, tak aby majitelé, často v pozici členů statutárních orgánů, byli motivováni k dalšímu pokračování podnikání firmy, není vyloučeno ani složením kupní ceny do úschovy, pokud okamžik podpisu kupní smlouvy a okamžik podání návrhu na zápis do rejstříku byl časově odlišný).
c) Výše kupní ceny (kupní cena je buď stanovena pevnou částkou a je hrazena najednou nebo ve splátkách, stejně tak část kupní ceny může být závislá na výsledcích firmy v dalším období po vstupu investora nebo se může měnit podle toho, zda v mezidobí od podpisu smlouvy do zápisu převodu dojde ke snížení hodnoty společnosti).
d) Výhrada vlastnického práva (v případě, že kupní cena se nepřevádí v okamžiku podpisu SPA, pak je možné sjednat, že k převodu nedojde dříve než dojde k úhradě kupní ceny).
e) Záruky prodávajícího (ty by měly být dány i k datu podpisu smlouvy – viz článek Vstup investora II. – Záruky prodávajícího).
f) Záruky kupujícího (kupující by měl dát záruky, že je způsobilý podíl nabýt, není v exekuci a insolvenci, nabytím podílu neporušuje právní předpisy ani jinou smlouvu, příslušné orgány kupujícího či veřejnoprávní daly souhlas s nabytím, pokud je to nezbytné, má dostatek financí na úhradu kupní ceny a byl seznámen se stavem společnosti atd.)

SHA (shareholders' agreement)
Smlouva společníků je klíčovým dokumentem, který nastavuje vztahy mezi společníky, a to nad rámec společenské smlouvy či stanov, tzn. jde o vedlejší ujednání. Nad rámec zákona či společenské smlouvy jsou tak stanovena pravidla pro řízení společnosti (corporate governance), upraveny horizontální práva a povinnosti společníků či vertikální práva a povinnosti společnosti vůči společníkům. Účastníkem smlouvy může být i samotná společnost, členové statutárního orgánu, pro které plynou z této smlouvy závazky a odpovědnost či postupy jednání statutárního orgánu. Lze taky doporučit, aby takovou smlouvou byli vázání i případní další společníci či členové statutárního orgánu, kteří přistoupí po uzavření SHA. Obsahem SHA jsou mimo jiné následující záležitosti:
a) Pravomoci jednatelů a managementu
SHA může definovat podrobně jednotlivé pravomoci každého z členů statutárního orgánu, důvody pro jejich odvolání (překročení pravomoci, nevýkonnost) či sankce za porušení povinností, je možné ustanovit i radu jednatelů, včetně způsobu schvalování jednotlivých záležitostí, jednání navenek, vymezení managementu společnosti a pravomocí, vztahů mezi členy statutárního orgánu a managementem apod.
b) Finančních záležitosti
Rozpočet, jeho příprava a schvalování, včetně externího financování mohou být rovněž upraveny v SHA, a to se stanovením procesů a pravomocí konkrétních osob.
c) Dispozice s obchodním podílem (akciemi)
Dispozicím s obchodním podílem se bude věnovat další část této série článků a půjde o vysvětlení pojmů jako je předkupní právo (ROFR), lock-up (zákaz prodat podíl po určitou dobu), zákaz ředění podílu (tzv. anti-dilution), call opce (právo společníka na odkup podílu jiného společníka), put opce (právo společníka na prodej podílu jinému společníkovi), drag along (právo společníka požadovat prodej podílu jiného společníka třetí osobě) a tag along (právo společníka na odkup svého podílu třetí osobou).
d) Zákaz konkurence
Konkurenční doložka může upravit jak zákaz konkurence členů statutárního orgánu či managementu, tak i společníků. Je třeba upravit jednak oblasti konkurence na které se zákaz vztahuje, dobu zákazu a zejména sankce za porušení.
e) Ostatní záležitosti
Dále předmětem SHA obvykle bývá úprava dividendové politiky a povinnosti rozdělování zisku, vzájemná informační povinnost atd.

Závěr
Obě smlouvy jak smlouva o převodu, tak smlouva společníků, hrají významnou úlohu v rámci akvizic. Zatímco převodní smlouva je nezbytnou smlouvou, na jejímž základě se akvizice realizuje, tak smlouva společníků je smlouvou nepovinnou, která nicméně upravuje zcela zásadní fungování společníků ve firmě po akvizici. Jak SPA, tak SHA, by měly být upraveny tak, aby dostatečně stanovily práva a povinnosti a odpovědnost smluvních stran a vytvářet právní základ pro úspěšnou akvizici a následné fungování společnosti. 

JUDr. Lukáš Jansa, jansa@lawyer.cz 
společník advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři. Je spoluautorem odborných publikací „Softwarové právo“ a „Internetové právo“. Věnuje se mimo jiné obchodnímu právu a akvizicím.