Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Vstup investora do firmy III. – Právní Due Diligence

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 22. 1. 2024 14:46 | Přečteno: 1268X

Třetí díl série věnující se akvizicím z právního pohledu je věnován právnímu Due Diligence (DD), který je naprosto klíčový ve fázi před uzavřením finální transakční dokumentace (SPA, SHA atd.). Jde o proces důkladného a systematického zkoumání a hodnocení právních rizik, které jsou nebo hrozí v kupované společnosti. Due Diligence je klíčovým krokem při rozhodování o realizaci akvizice a může eliminovat rizika, která by mohla vzniknout po dokončení transakce. Vedle právního Due Diligence má své důležité místo Due Diligence finanční (zkoumání finanční stability a skutečné hodnoty firmy a jeho výkonů), personální (zkoumání personální struktury společnosti, kvalifikace klíčových zaměstnanců, mzdových podmínek a potenciálních problémů v oblasti lidských zdrojů) a operativní (zkoumání interních procesů firmy, jejích systémů a technologií).

Cíle Due Diligence

Právní Due Diligence v rámci akvizice firmy má několik zásadních cílů, které pomáhají kupující straně získat komplexní přehled o právním stavu společnosti a minimalizovat případná právní rizika. Níže jsou uvedeny hlavní cíle právního Due Diligence:

 1. identifikace právních rizik – cílem je zjištění existujících nebo potenciálních právních rizik, které by mohly ovlivnit hodnotu firmy nebo průběh akvizice. Dále pak zjištění právních závazků a odpovědnosti, soudních sporů a dalších rizik v rámci vnitřní struktury firmy nebo právních vztahů.
 2. hodnocení souladu se zákony a předpisy – cílem je zkoumání, zda společnost dodržuje platné zákony a předpisy v oblasti, ve které podniká.

 

Due Diligence by mělo definitivně investorovi udělat jasno v rozhodnutí, zdali v akvizici pokračovat, respektive za jakých podmínek (zejména finančních) nebo naopak ukončit jednání o akvizici.

 

Forma realizace právního Due Diligence

Právní Due Diligence probíhá tak, že právní zástupci investora vydefinují seznam požadavků, oblastí a dokumentů, které by měly být předmětem Due Diligence. Následně po shromáždění dokumentů jsou tyto dokumenty a informace předány ze strany firmy investorovi, a tona datovém nosiči v rámci osobního jednání nebo častěji distančně, a to nahráním dokumentů a podkladů do tzv. data roomu (datové uložiště s dohodnutými přístupy pro účely DD). V tomto data roomu je pak vhodné vytvořit na základě Request listu strukturu složek, ve kterých budou přehledně umístěny jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem Due Dilligence.

 

Předmět Due Diligence

Předmět právního DD je dán tzv. Request listem, což je strukturovaný seznam požadovaných dokumentů a informací. Těmi jsou zejména dokumenty a informace týkající se:

 1. korporátních záležitostí (struktura firmy, seznam společníků, včetně tichých, aktuální znění společenské smlouvy či stanov, smlouvy společníků SHA, struktura firem, v nichž má firma podíl, rozhodnutí valných hromad a statutárních či dozorčích orgánů za poslední období, smlouvy o zatížení podílů ve firmě nebo podílů firmy v dceřiných firmách, smlouvy o převodu jakýchkoli majetkových účastí firmy, informace o reorganizaci či restrukturalizaci firmy za poslední období, smlouvy s členy statutárních a dozorčích orgánů, seznam smluv mezi firmou a spojenou osobou či osobou blízkou, informace o nakládání s hospodářskými výsledky firmy za poslední období, informace o insolvenčních řízeních, likvidacích, exekučních řízeních nebo řízeních o výkonu soudního rozhodnutí, vedených ve vztahu ke společníkům firmy atd.).
 2. finančních záležitostí (přehled zadlužení firmy vůči třetím osobám, členům orgánů společnosti, společníkům, zaměstnancům, přehled zadlužení třetích osob vůči firmě, smlouvy o úvěru, zápůjčce či jiném vypůjčení peněžních prostředků, smlouvy o poskytnutí příplatku nebo převzetí vkladové povinnosti ze strany společníka, smlouvy, na jejichž základě firma poskytla osobní nebo věcné zajištění jakéhokoli dluhu, seznam všech směnek a blankosměnek, které firma vydala nebo avalovala, informace o jakýchkoliv investičních cenných papírech emitovaných firmou).
 3. obchodních záležitostí (seznam dlouhodobých obchodních smluv, jejichž existence je důležitá pro fungování a podnikání firmy, smlouvy a podmínky týkající se produktů a služeb firmy, seznam největších odběratelů a dodavatelů firmy, včetně informací o ukončení spolupráce v posledním období, dotační a sponzorské smlouvy, partnerské smlouvy, smlouvy o ochraně informací, smlouvy omezující poskytování služeb či zboží, leasingové smlouvy atd., informace o porušení uvedených smluv, z nichž plyne nebo hrozí sankce, ukončení smlouvy apod.).
 4. hmotného majetku (seznam veškerého hmotného movitého majetku s hodnotou nad určitou částku, seznam firmou vlastněných či užívaných nemovitostí, seznam majetku firmy užívaných společníky, členy statutárních či dozorčích orgánů, zaměstnanci atd.)
 5. nehmotného majetku (seznam všech ochranných známek a neregistrovaných označení užívaných firmou, seznam patentů, užitných a průmyslových vzorů užívaných firmou nebo neregistrovaných vynálezů a možných užitných a průmyslových vzorů, přehled registrovaných a užívaných doménových jmen, seznam autorských děl, grafických děl, databází apod., seznam licenčních smluv, podlicenčních smluv, resp. jiných smluv o užívání předmětů práv duševního vlastnictví, informace o porušení práv duševního vlastnictví).
 6. softwaru a internetu (přehled aplikací a softwaru, veškeré smlouvy s nimi související, např. o dodání a implementaci SW, SaaS, licenční smlouvy a podmínky, smlouvy o servisu a údržbě, smlouvy o webhostingu a poskytování hostingových služeb, smlouvy o online marketingu, o správě webových stránek atd.).
 7. ochrany osobních údajů (GDPR) a kyberpředpisů (interní i externí dokumentace týkající se plnění povinností z GDPR, ePrivacy směrnice a dalších předpisů týkající se kyberprostoru, záznamy o činnostech zpracování osobních údajů, smlouvy o zpracování osobních údajů a interní směrnice GDPR, informace o známých nedostatcích či porušeních v oblasti GDPR, ePrivacy směrnice a dalších předpisů a o proběhnutých či ohlášených kontrolách, případně výsledcích těchto kontrol, aktuálně platné používané cookies policies, informace zda firma používá first-party nebo third-party marketing (targeting) cookies a osobní údaje uživatelů webových stránek za účelem marketingu atd.).
 8. pojištění (pojistné smlouvy, informace o pojistných událostech).
 9. veřejnoprávních regulací (přehled povolení, souhlasů, licencí, registrací, oprávnění vyžadovaných k provozu podnikání firmy, informace o nesouladech s předpisy týkajícími se podnikání firmy, včetně případného odůvodnění a navrhovaného způsobu zjednání nápravy, případně o kontrolách ze strany orgánů státní správy či samosprávy a nařízených způsobech nápravy nedostatků, interní audity dodržování předpisů atd.).
 10. pracovněprávních záležitostí (struktura firmy z pohledu HR, včetně seznamu všech zaměstnanců a jiných spolupracovníků, výše jejich měsíční odměny a pravidelně přiznávaných prémií, doby trvání pracovní či jiné obdobné smlouvy a jejich datum uzavření a uvedení, zda je na dobu určitou, včetně data skončení, či neurčitou, označení pracovní pozice těchto zaměstnanců, interní směrnice a další vnitřní předpisy firmy, smlouvy se všemi členy statutárních orgánů, manažery a dalšími vedoucími zaměstnanci a spolupracovníky, smlouvy s IČaři apod., vzorové pracovní smlouvy a dohody mimo pracovní poměr, přehled veškerých manažerských a zaměstnaneckých opčních plánů, smlouvy a dohody či interní předpisy související s poskytováním zaměstnaneckých výhod, informace o odborových a obdobných organizacích působících ve firmě, smlouvy o agenturním zaměstnávání, informace o zaměstnancích firmy, kteří mají nárok na vyšší než zákonném odstupné a specifikace tohoto odstupného, probíhající či hrozící pracovněprávní spory a jejich popis).
 11. soudních a jiných sporů (přehled v poslední době ukončených, běžících či hrozících sporů v rámci soudního i mimosoudního, rozhodčího, správního nebo jakéhokoliv jiného řízení a uvedení předmětu sporu a protistrany, seznam pohledávek firmy uplatněných v insolvenčním řízení třetí osoby, přehled v poslední době ukončených, běžících či hrozících veřejnoprávních kontrol ze stranu orgánů státní správy či samosprávy, informace týkající se jakéhokoli v poslední době ukončených, běžících či hrozících trestních nebo občanskoprávních řízení vůči společníkům či členům voleného orgánu firmy).
 12. ostatních záležitostí (dohody, které jsou obzvláště významné pro běžné operativní či korporační fungování firmy, uzavřené v písemné či ústní formě, další informace, dokumenty, které mají či by mohly mít vliv na rozhodnutí investora o nabytí podílu ve firmě).

 

Proces, výsledek a následek Due Diligence

Právní Due Diligence se realizuje v režii interních či externích právníků investora, kteří posuzují všechny předložené dokumenty, jejich právní bezvadnost, rizika a nedostatky. Výsledkem právního Due Diligence jsou pak investorovi předkládané informace o tom, zda ve firmě existuje nějaké riziko, které by mohlo znamenat ohrožení investice investora nebo snížení ceny za podíl ve firmě. Pokud DD odhalí nějaké nedostatky, pak je nutné požadovat vysvětlení zjištěných nedostatků a poskytnout firmě přiměřenou lhůtu k nápravě, a to i s případným uvedením doporučeného způsobu nápravy. Nemožnost nápravy nebo její nedostatečnost pak může vést k požadavku investora na snížení kupní ceny nebo v případě zásadních nedostatků a rizik i ukončení jednání o vstupu investora do firmy.

 

Závěr

Investor by neměl podceňovat právní Due Diligence, jelikož je klíčovým procesem v rámci akvizice, který ovlivňuje investora v jeho vyjednávání o akvizici a také ve formulaci dalších klíčových transakčních dokumentů, které budou popsány v dalších pokračováních této série článků věnovaných akvizicím.

  

JUDr. Lukáš Jansa, jansa@lawyer.cz

společník advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři. Je spoluautorem odborných publikací „Softwarové právo“ a „Internetové právo“. Věnuje se mimo jiné obchodnímu právu a akvizicím.