Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Vstup investora do firmy II. – Záruky prodávajícího

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 13. 11. 2023 23:24 | Přečteno: 979X

Druhý díl série věnující se akvizicím z právního pohledu se bude týkat záruk, které prodávající by měl poskytnout investorovi. Investor má zájem maximálně ochránit svou investici a vyhnout se negativním dopadům, které některé nedostatky v kupované společnosti mohou znamenat. Lze jen doporučit nad rámec Due Diligence zakotvit tyto záruky ve smlouvě. Jedná se o skutečnosti spojené s kupovanou firmou a její vnitřní strukturou, obchodními vztahy s dodavateli a zákazníky, ochranou duševního vlastnictví a vlastnictvím podílů. Je třeba doplnit, že všechny tyto záruky by měly být v transakční dokumentace spojeny se sankcí v podobě smluvní pokuty nebo se snížením kupní ceny za podíl ve společnosti, která je předmětem akvizice.

Záruky nenapadnutelnosti akvizice
Napadnutelnost by mohla být způsobena nezpůsobilostí prodávajícího k prodeji obchodního podílu v důsledku omezení svéprávnosti nebo chybějícího souhlasu např. manžela s převodem, pakliže podíl spadá do společného jmění manželů. Dále uzavření smluv ze strany prodávajícího by nemělo porušit jakoukoli povinnost plynoucí ze smlouvy, zákona či pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci. A v neposlední řadě je to garance toho, že prodávající není v exekuci, v existujícím či hrozícím úpadku a že uzavřením smluv o převodu firmy prodávající nezkracuje své věřitele, stejně tak jako není účastníkem jakéhokoli občanského soudního, rozhodčího, trestního nebo správního řízení, které by mohlo jakkoli ohrozit oprávnění či schopnost prodávajícího realizovat prodej firmy.

Záruky ve vztahu k převáděnému podílu
Jde o záruky ve vztahu k podílu, to znamená že tento podíl (či akcie) je ve výlučném vlastnictví převodce, není zatížen právem třetích osob, že nejsou omezena práva spojená s obchodním podílem dle zákona o obchodních korporacích, že neexistuje žádné smluvní či jiné právo, které by znamenalo nemožnost dispozice s podílem. Stejně tak by měla být zde garance, že ani předchozí nabytí podílu převodcem nebude nijak zpochybněno nebo není zde možnost odstoupení od smlouvy o takovém nabytí či závazek převést podíl zpět. Dále by měl být podíl splacen, spojeny s nim hlasy dle společenské smlouvy či stanov, a podíl by měl být bez závazků vracet vyplacené zálohy na podíl na zisku či poskytnout společnosti finanční plnění. Dále by mělo být prohlášeno, že neexistuje žádná dohoda o výkonu hlasovacích práv (tzv. shareholders’ agreements). Je namístě také garantovat, že společníci jsou skutečnými majiteli ve smyslu zákona o skutečných majitelích a neexistuje nesrovnalost ve smyslu tohoto UBO zákona.

Záruky společnosti jako takové
Je tímto myšleno, že společnost existuje a je řádně založená podle právního řádu České republiky nevstoupila do likvidace, není účastníkem probíhající nebo plánované fúze, rozdělení, změny právní formy či jiné přeměny, nedošlo k rozhodnutí o změně výše základního kapitálu, změně společenské smlouvy apod. Dále by měla být poskytnuta garance, že společnost má počet společníků dle výpisu z obchodního rejstříku a že nemá tichého společníka. Pokud je prodávaná společnost společníkem v jiných právnických osobách, pak by měly být vyjmenovány a mělo by být uvedeno, že neexistuje žádný závazek (např. v podobě opce) podíl v jiné právnické osobě nabýt.

Záruky finančního stavu
Pod těmito zárukami si lze představit jistotu deklarovaného finančního stavu, tzn. že firma (cílová společnost) není v úpadku a ten ji ani nehrozí, nepřevzala zadlužení, ani jiné dluhy třetích osob, není poskytovatelem jakéhokoliv zajištění dluhů a nemá žádné jiné finanční závazky než ty, které byly předloženy v rámci Due Diligence investorovi. Společnost by měla také prohlásit, že se nedopustila porušení smluvní nebo jiné právní povinnosti, z něhož v budoucnu může plynout povinnost k náhradě újmy, úhradě smluvní pokuty, úhradě úroků z prodlení, vydání bezdůvodného obohacení apod. Stejně tak by mělo být zřejmé, zda společnost bude platit třetí osobě, která zprostředkovala investora nějakou provizi (tzv. finder’s fee) a v jaké výši (což lze odečíst od kupní ceny) či nikoliv.

Záruky majetkového stavu
Jde o garanci společnosti, že má vlastnické či nájemní právo užívat nemovité a movité věci k podnikání a že majetek není zatížen právy třetích osob, pokud není uvedeno jinak u konkrétních věcí.

Záruky personální
Personálními zárukami se rozumí zachování klíčových osob v pracovních pozicích či pozicích členů statutárních orgánů. Je pochopitelné, že určité osoby mají osobní vazby na obchodní partnery a jsou dostatečnou zárukou pro fungování společnosti, a proto jejich setrvání je pro investora klíčové. Současně by společnost neměla mít závazky vůči těmto osobám, neměla mít sjednány tzv. zlaté padáky a mělo by být garantováno, že se tyto osoby nedopustily jednání, z něhož by společnosti hrozila jakákoliv újma.

Záruky obchodních vztahů
Investor by měl mít jistotu v zachování tzv. podstatných obchodních vztahů, které mají klíčový význam pro fungování společnosti, tj. smlouvy s klíčovými dodavateli a zákazníky. Jejich ukončení by mohlo ohrozit celou investici, proto by měla společnost garantovat, že toto nehrozí, že nedošlo ke skutečnosti, která by mohla znamenat možnost ukončení vztahů a že smlouvy neobsahují ustanovení, které by znamenalo riziko snadného ukončení obchodního vztahu. Stejně tak garance by se měly týkat v těchto vztazích i absence hrozících smluvních pokut nebo jiné újmy, k jejíž náhradě by společnost byla povinna. Současně by společnost měla garantovat, že neuzavřela smlouvy, které znamenají finanční zajištění třetích stran, převzetí zadlužení apod. U podstatných smluv by měla společnost garantovat, že do doby uzavření transakce neučiní žádné změny smluv bez vědomí investora, které by znamenaly újmu či jiný negativní dopad na společnost.

Záruky právních dokumentů společnosti
Jde o záruky jak veřejnoprávních povolení (živnostenské, oprávnění k podnikání ve vztahu ke specifickému typu podnikání např. potravinářství, zdravotnictví apod.), tak korporátních dokumentů (společenské smlouvy či stanov) a vnitřních předpisů (pracovněprávní smlouvy a směrnice, GDPR směrnice atd.). Všechny tyto právní dokumenty by měly být platné a v souladu s právními předpisy. Současně lze doporučit i záruku jejich neporušení, které by mohlo způsobit jakékoliv újmy společnosti.

Záruky daňové a účetní
Je pochopitelné, že jde o podstatné záruky celé transakce. Investor očekává, že neexistují žádné okolnosti, které by hodnotu kupované společnosti snižovaly, a to jak existující závazky, tak porušení právních předpisů, z nichž by plynuly sankce či doplatky daní. Jakékoliv existující či hrozící nedostatky v oblasti daní a účetnictví by měly být investorovi zřejmé a promítnout se do kupní ceny. Účetní závěrky by měly být sestaveny v souladu s účetními standardy a daně byly řádně odvedeny, doklady archivovány, prohlášeno, že společnost není nespolehlivým plátcem a není proti ní vedeno žádné řízení ze strany kontrolních a další orgánů v oblasti daní.

Záruky práv duševního vlastnictví
Duševní vlastnictví zahrnuje ochranné známky, patenty, know-how, autorská díla, software a další prvky duševního vlastnictví. Ke všem těmto prvkům by měla mít společnost práva, která ji garantují nerušený výkon. Zejména by měl investor mít jistotu, že žádná třetí osoba nebude uplatňovat k těmto prvkům duševního vlastnictví svá práva a tím bránit společnosti ve fungování. Záruky by však měly být dány investorovi i v opačném směru, to znamená, že společnost sama nezasáhla a nezasahuje do práv třetích osob.

Záruky ostatní
Ostatní záruky se mohou týkat neexistence soudních a jiných sporů, pojištění, plnění dotačních podmínek apod.

Závěr
Investor by neměl podceňovat výše uvedené záruky, které by měl prodávající a společnost, která je předmětem investice, poskytnout. Na případné porušení záruk by mělo být navázáno snížení kupní ceny nebo sankce v podobě smluvní pokuty. Lze jen doporučit vedle písemné úpravy tohoto katalogu záruk i jejich důkladné prověření v rámci Due Diligence. Tomuto tématu se chci věnovat v další části tématu Vstup investora do firmy.


JUDr. Lukáš Jansa, jansa@lawyer.cz
společník advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři. Je spoluautorem odborných publikací „Softwarové právo“ a „Internetové právo“. Věnuje se mimo jiné obchodnímu právu a akvizicím.