Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Užití videoklipů v televizním pořadu

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 31. 10. 2007 10:54 | Přečteno: 6600X

V televizi se objevuje celá řada pořadů, ať už hudební či jiné povahy, v nichž jsou použity české a zahraniční videoklipy. Jaká je však přípustnost a právní povaha takového užití videoklipů?
Pro užití videoklipů v televizním pořadu je nutné objasnit dvě skutečnosti, a to, co ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském (dále jen „AutZ“) představuje videoklip a dále kdo je oprávněn udělit licenci k užití videoklipu. Pro doplnění uvádíme, že užití videoklipu v televizním pořadu je vysíláním ve smyslu § 21 AutZ, užití videoklipů při výrobě hmotných nosičů DVD je rozmnožováním ve smyslu § 13 AutZ a prodej či jiné šíření DVD nosičů veřejnosti je rozšiřováním dle § 14 AutZ.
Videoklip může mít dvojí povahu. Může se jednat o dílo audiovizuální (§ 62 AutZ), které je vytvořeno režisérem a doplněno zvukovou stopou (klasicky hrané videoklipy) a jednak o tzv. umělecký výkon (§72 AutZ) v podobě záznamu skladby z koncertu.
Videoklip - audiovizuální dílo, je pak tvořeno uspořádáním díla hudebního a řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, vnímatelných zrakem. U audiovizuálních děl v podobě videoklipu, je nutné sice k vytvoření videoklipu mít souhlas autora hudby, nicméně po vytvoření videoklipu je oprávněným k udělení souhlasu s jeho užitím režisér audiovizuálního díla (§ 63 odst. 1 AutZ). Častěji v praxi to je výrobce videoklipu v rozsahu smluv s autory a výkonnými umělci podílejících se na vytvoření videoklipu. Nicméně při následném užití videoklipu bude rozhodující text smlouvy o zhotovení videoklipu, jelikož videoklip může být vytvořen celou řadou děl (kreslené prvky) či výkonů umělců (účast herců) a samozřejmě hudebním dílem. Všechny tyto osoby mají svá práva dle autorského zákona, a proto oprávnění k dalšímu užití videoklipu se bude odvíjet od textu smlouvy. Každopádně ani jeden z kolektivních správců působících u nás (tj. OSA, DILIA, INTERGRAM, OOA-S či Občanské sdružení Gestor) nejsou oprávněni dávat souhlasy (s výjimkou souhlasů k užití jednotlivých složek videoklipu, pokud nebyly řešeny ve smlouvě o zhotovení videoklipu) s užitím videoklipu, jelikož režiséry či výrobce audiovizuálních děl nezastupují. To znamená, že užít videoklip – audiovizuální dílo lze v televizním pořadu pouze se souhlasem režiséra daného videoklipu, resp. výrobce. Režisér videoklipu totiž většinou udělí výrobci prvotního záznamu audiovizuálního díla (např. televizní stanici) písemnou smlouvou oprávnění natočit videoklip na prvotní záznam. Pak by platilo, že tento výrobce je oprávněn poskytnout licenci třetí osobě k užití videoklipu audiovizuálního díla ve znění původním, dabovaném i opatřeném titulky.
Videoklip – umělecký výkon, je pouhým záznamem výkonu výkonného umělce, resp. umělců (hudební skupiny) vydaným k obchodním účelům, jestliže je distribuován veřejnosti. Je-li hudební skupina tvořena více než dvěma hudebníky, pak všichni mohou zmocnit jednoho z nich k zastupování při udělování licence k rozmnožování záznamu uměleckého výkonu nebo zmocnit jinou třetí osobu. U tohoto druhu videoklipů je režim jejich užití pro televizní vysílání jiný než u audiovizuálních děl. Zde se použije tzv. úplatná zákonná licence, kdy lze použít tento videoklip bez souhlasu výkonného umělce, nicméně ten má právo na odměnu za takové užití. Před užitím tohoto videoklipu je nutné však uzavřít smlouvu s kolektivním správcem, kterým je u nás INTERGRAM zastupující výkonné umělce. INTERGRAM zastupuje jen výkonné umělce, kteří o jejich služby projeví zájem, proto je nutné se vždy informovat, zda výkonní umělci spadají pod tuto společnost výkonných umělců. Pokud nikoliv, pak bude potřeba se obránit na konkrétní výkonné umělce či osoby, které je v tomto zastupují na základě zmocnění. V případě TV vysílání mají jednotliví vysílatelé uzavřeny s kolektivními správci hromadné licenční smlouvy, po něž toto užití spadá.
Závěrem lze konstatovat, že je nutné vždy posoudit právní povahu videoklipu a zjistit, kdo je oprávněn k užití videoklipu udělit souhlas. Pouze pak lze tento videoklip užít.
 
 
Autor: JUDr. Lukáš Jansa
Autor působí jako advokát v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména obchodním právem, problematikou pracovněprávních vztahů v oblasti IT a internetovým právem. Autor publikuje z oblasti IT a obchodního práva v odborném časopise IT Systems, Právní rozhledy a na stránkách pravoit.cz.