Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Snížení nákladů na registraci ochranných známek Společenství

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 21. 9. 2009 16:18 | Přečteno: 5381X

Evropská komise v letošním roce odsouhlasila v zájmu zpřístupnění ochrany průmyslového vlastnictví na unijní úrovni většímu počtu ekonomických subjektů snížení poplatků, spojených s registrací. Za přihlášky, které OHIM přijme po 1. květnu 2009, se platí už pouze jeden poplatek, a to na počátku řízení po podání přihlášky ochranné známky, ve výši 900,- Euro (elektronické podání), příp. 1050 Euro (tištěné podání). Poplatek za zápis známky do rejstříku byl zrušen.

K 1. květnu byly významně sníženy správní poplatky, hrazené Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) v rámci registrace ochranných známek Společenství. Registrace tohoto druhu ochranné známky, která svému majiteli zaručí ochranu registrovaného označení ve všech členských zemích Evropské Unie, byla až doposud poměrně nákladnou záležitostí - při počtu jedné až tří vyznačených tříd výrobků a služeb (což je maximální počet tříd, pokrytých základní výší poplatku) činily poplatky celkem 1600,- Euro. Poplatky se platily ve dvou fázích - po podání přihlášky platil přihlašovatel poplatek za řízení o registraci v základní výši 750,- Euro (při elektronickém podání přihlášky), případně 900,- Euro (při podání tištěné přihlášky poštou), a na konci řízení, poté, co přihláška úspěšně prošla všemi fázemi řízení (řízení o zápisu před OHIM trvá cca. 10-12 měsíců), platil přihlašovatel poplatek za zápis známky do rejstříku, ve výši 850,- Euro. V případě vyznačení více než 3 tříd výrobků a služeb bylo nutno k poplatkům v uvedené výši připočítat ještě příplatek ve výši 150,- Euro za každou třídu navíc. Za registraci známky Společenství nebyl tedy problém zaplatit na poplatcích 2000,- nebo i více Euro, k čemuž bylo nutno přičíst náklady na zastoupení známkovým zástupcem nebo advokátem.
Evropská komise v letošním roce odsouhlasila v zájmu zpřístupnění ochrany průmyslového vlastnictví na unijní úrovni většímu počtu ekonomických subjektů snížení poplatků, spojených s registrací. Za přihlášky, které OHIM přijme po 1. květnu 2009, se platí už pouze jeden poplatek, a to na počátku řízení po podání přihlášky ochranné známky, ve výši 900,- Euro (elektronické podání), příp. 1050 Euro (tištěné podání). Poplatek za zápis známky do rejstříku byl zrušen. Příplatek za vyšší počet tříd ve výši 150,- Euro za čtvrtou a každou další třídu zůstal, ale vzhledem ke zrušení poplatku za registraci se platí pouze jednou, zvyšuje se o něj poplatek za řízení. Nutno podotknout, že naše kancelář v rámci registrace ochranných známek Společenství komunikuje s OHIM výhradně elektronicky, v případě využití našich služeb v této oblasti je proto relevantní nižší sazba.
Potenciální přihlašovatelé ochranných známek Společenství pochopitelně pocítí nejvíce uvedené snížení poplatků za registraci (cca. o 40 %). Společně s těmito poplatky byly sníženy o další platby, související s registrací ochranných známek u OHIM - např. poplatek za vyznačení Evropské Unie v rámci žádosti o mezinárodní zápis známky prostřednictvím Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v režimu Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek byl rovněž snížen cca. o 40 %, z 1450,- na 870,- Euro.
V době ekonomické krize, kdy ekonomické subjekty stále více postrádají finanční prostředky, ale přitom nutnost ochrany předmětů průmyslového vlastnictví neustále narůstá, je tento krok ze strany úřadu více než vstřícný, a nepochybně vytváří velmi vhodné podmínky k registraci ochranných známek. Ochranná známka Společenství je nepochybně nejsilnějším prostředkem ochrany názvu výrobků a služeb v rámci Evropské Unie, a srovnáme-li novou výši poplatků za jejich registraci (tedy uvedených 900,- Euro) např. s poplatky za registraci národní ochranné známky v ČR (5000,- Kč), a vezmeme-li v potaz obrovský územní rozsah ochrany, který známka Společenství nabízí, musíme konstatovat, že registrace známky Společenství je za stávajících podmínek tou nejlepší volbou.
Všechny přihlašovatele, kteří už zaregistrovali, registrují, nebo se chystají registrovat svou známku Společenství, je nutno upozornit na riziko, plynoucí z klamných nabídek zveřejnění známky v soukromých databázích, vedených nejrůznějšími subjekty. Tyto nabídky se dikcí a použitými symboly podobají oficiálním komunikacím OHIM, a zneužívají neznalosti, nepozornosti nebo jazykové bariéry na straně přihlašovatelů. Za zaplacení poplatku (jehož výše je rovněž podobná výši poplatků, účtovaných OHIM), nabízejí zveřejnění známky nebo přihlášky v soukromých databázích, což však nemá žádný vliv na právní sílu známky, a na práva jejího vlastníka. O riziku těchto výzev jsme blíže informovali v článku „Nebezpečí pro majitele a přihlašovatele ochranných známek Společenství“. Obecně platí, že pokud je přihlašovatel zastoupen známkovým zástupcem nebo advokátem, komunikuje OHIM pouze s tímto zástupcem. Pokud tedy přihlašovateli dojde jakákoliv výzva týkající se jeho ochranné známky, je patrné, že tato výzva nebyla zaslána OHIM, a s registrací známky nijak nesouvisí.

Bližší informace o postupu registrace a o službách naší kanceláře v oblasti registrace ochranných známek naleznete na stránkách www.trademarks.cz, prostřednictvím nichž je rovněž možno odeslat nezávaznou objednávku registrace.

 
Autor: Petr Mališ
Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, ochrannými známkami (vedoucí sekce
www.trademarks.cz) a rovněž obchodním a pracovním právem.