Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Smlouva o vytvoření a provozu internetových stránek

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 7. 11. 2010 03:00 | Přečteno: 16358X

Celá řada podnikatelů zcela nedostatečně má ošetřeno vytvoření internetové prezentace a její provoz, s čímž je samozřejmě spojeno riziko nápravy v případě problémů. Tyto problémy resultují jak z nedostatečné úpravy součinnosti, z chybějících termínu zakotvených pod sankcí smluvní pokuty, chybějící licence k redakčnímu systému, předání zdrojových kódů internetových stránek apod. Na co je tedy nutné pamatovat při vytvoření internetové prezentace a jejím provozu by měl sdělit následující článek.


Při vytváření internetových stránek bude rozhodná písemná smlouva, která má většinou smíšenou povahu (smlouvy o dílo, licenční, apod.).


Doménové jméno

Ve smlouvě je nutné definovat doménové jméno, pod nimž budou internetové stránky umístěny. Pokud registrací provádí i zhotovitel stránek, pak je nutné si ohlídat, že registrace byla opravdu provedena na objednatele (viz článek Služby registrace domén aneb jak přijít o doménu). představuje V této souvislosti je dodávám, že hodnota doménového jména jako taková je utvářená teprve obsahem internetových stránek umístěných pod danou doménou a jejich propagací. Toto zmiňuji z toho důvodu, že v praxi se setkávám s názorem, že hodnota domény je dána např. výši obratu eshopu provozovaného pod touto doménou. Pokud tvůrce stránek je pověřen i registrací a prodlužováním registrace doménového jména, pak je nutné toto mít pod naprostou kontrolou, aby nedošlo k expiraci domény. Nicméně doporučuji tuto činnost přenést na držitele doménového jména.

 

Součinnost při tvorbě grafického návrhu

Předání veškerých podkladů ze strany objednatele, určení způsobu komunikace smluvních stran a schvalování jednotlivých návrhů je pro úvodní fázi zcela klíčové. Proto je nutné, aby objednatel zejména definoval svou představu, cílovou skupinu webu a funkčnost redakčního systému. Proto objednatel by ve svém vlastním zájmu měl co nejpřesněji definovat a sdělit či předat zhotoviteli:

a)  vizuální styl (CID – Corporate Identity Design) v předem sjednaném rozsahu a formátu, a v rámci tohoto logo, preferované barvy a styl písma;

b)   specifikaci jednotlivých rámů a menu či podmenu internetové prezentace (tzv. layout);

c)    klíčová slova určená pro SEO (search engine optimalization);

d)  další pro něj rozhodující prvky spojené s plánovanou internetovou prezentací.

Grafický návrh je autorským dílem, a jako takový by měl k němu veškerá majetková práva vykonávat objednatel.

 

Obsah stránek, databáze

To co dává hodnotu internetovým stránkám je jak již bylo řečeno jejich obsah, tzn. uspořádání a souhrn dat, fotografií, informací apod. určených k propagaci prodeje zboží či nabídce služeb. V této souvislosti je nutné zajistit, aby veškerá data, fotografie a další případně zákonem chráněné prvky byly pořízeny legálně (zejména fotografie) a byly ošetřeny písemnou licenční smlouvou. Pokud obsahem např. internetového obchodu bude souhrn informací o jednotlivých položkách zboží v něm umístěného, pak tento souhrn (popis zboží) může být chráněn jako databáze. Je tak třeba si rovněž uvědomit, kdo je původce databáze, aby nedošlo ke konfliktům v budoucnu ohledně nakládání s touto databází.

Objednatel by tak za účelem naplnění internetových stránek obsahem měl předat zhotoviteli následující:

a)    texty, které budou umístěny pod jednotlivými rubrikami internetové prezentace (ve formátu .doc, .pdf, .txt);

b)    fotografie sídla objednatele, výrobků, kontaktních osob atd., které budou umístěny v internetové prezentaci (ve formátu .jpg, .bmp, .gif);

c)    ceníky, katalogy či jiné podklady, které Objednatel má v úmyslu umístit v rámci internetové prezentace (ve formátu doc, .pdf, .txt, .xls);

d)    videa (ve formátu .avi, .mpeg, .wmv);

e)    odkazy na další stránky (hyperlinky);

f)    další údaje, které mají tvořit obsah internetové prezentace.

Samozřejmě není vyloučeno, aby tento obsah prostřednictvím redakčního systému umístil sám objednatel.

 


Základní závazky zhotovitele internetových stránek

Zhotovitel by se měl ve smlouvě zavázat především k následujícímu:

a)    zpracovat grafický návrh internetové prezentace v několika verzích;

b)    zpracovat šablonu internetové prezentace (tzn. rámce internetové prezentace);

c)    převést grafický návrh do šablony;

d)    nasadit šablonu na počítačový program určený ke správě internetové prezentace (dále jen „redakční systém“).

e)    umístit veškerý objednatelem dodaný obsah a zpracovat tak finální podobu internetové prezentace.


Všechny tyto povinnosti by měly být terminovány, spojené s připomínkovým řízením a před umístěním pod doménové jméno ověřeny pod subdoménou např. zhotovitele (tzv. testovací provoz) a předány do ostrého provozu na základě písemného protokolu.

K tomu aby mohly být internetové stránky spuštěny do ostrého provozu, pak je nutné, aby byl poskytnut pro danou doménu webhosting. Objednatel tak musí sdělit přístupová hesla na webhosting, pokud bude poskytován ze strany třetí osoby a ne zhotovitelem.

 

Redakční systém - licence

Stejně tak je třeba si uvědomit, že internetová prezentace (ne každá) vyžaduje většinou i funkční redakční systém sloužící k úpravám a umístění obsahu. Tento redakční systém je počítačovým programem a jako takový může být užíván jen na základě licenční smlouvy, která by měla mít všechny standardní náležitosti. Vedle toho je nutné sjednat, na kterém serveru bude redakční systém umístěn.

 

Ostatní podstatné závazky

Kromě shora uvedených náležitostí smlouvy o vytvoření internetových stránek doporučujeme upravit i tyto velmi důležité skutečnosti:

a)    předání zdrojového kódu webových stránek;

b)    přístupová hesla k administraci a správě webových stránek;

c)    termíny a způsob provedení správy, upgradu, redesignu apod.

d)    odměna, licenční a hostingové poplatky;

e)    povinnost mlčenlivosti;

f)    zákaz konkurence;

g)    odpovědnost za vady a ze škodu (za nefunkčnost, pozdní předání, porušení práv třetích osob zhotovitelem např. pořízením fotografií bez licencí);

h)    event. správu internetových stránek, včetně průběžného umísťování obsahu;

i)    event. služby optimalizace stránek SEO.

V praxi se lze často setkat i s poskytování web a mail hostingu v rámci dlouhodobé spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem. Pak je nutné upravit ve smlouvě i tyto otázky. Výhodou současného poskytování hostingu je pro objednatele soustředění odpovědnosti za vady a za škodu u jednoho subjektu.

 
Údržba a odstraňování vad

Je zcela běžným jevem, že při provozu stránek dochází k jejich výpadkům, které je nutné co nejefektivněji a nejrychleji odstranit. Součástí smlouvy tak by měla být definice jednotlivých kategorií vad, reakčních časů a časů pro odstranění, včetně sankcí za prodlení. Pokud je hosting poskytován jiným subjektem, pak je nutná součinnost všech tří osob.

 
Závěr
Z uvedeného plyne, že není radno podceňovat kvalitní smluvní úpravu vytváření internetových stránek a jejich provozu, jelikož z každé opomenuté skutečnosti mohou nastat nechtěné následky a spory.

 

Autor: JUDr. Lukáš Jansa, email: jansa@lawyer.cz

Autor působí jako advokát v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména obchodním právem, právem informačních technologií, problematikou pracovněprávních vztahů v oblasti IT a internetovým právem. Autor publikuje z oblasti IT a přednáší IT firmám z oblasti práva informačních technologií.