Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Služby registrace domén aneb jak přijít o doménu !!!

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 31. 1. 2010 21:54 | Přečteno: 7366X

Naše advokátní kancelář již několikrát ve své praxi řešila situaci, kdy si firma nebo fyzická osoba u společnosti poskytující služby webhostingu, webdesignu a registraci domén (dále jen „registrátor“) objednala zaregistrování domény, přičemž registrátor registroval doménové jméno na sebe. Každý kdo hodlá využít služeb registrace domény by si měl v takovém případě ověřit, že se stal opravdu také jejím držitelem. Následující článek by měl objasit jak se bránit takové situaci po právní stránce.


Písemná smlouva
Jestliže se kdokoliv rozhodne pro registraci domény prostřednictvím třetí osoby (a není-li ochoten nebo schopen si ji registrovat sám), pak je důležité, aby tuto svou snahu podmínil uzavřením písemné smlouvy. Písemnou smlouvou se rozumí samozřejmě i smlouva sepsána elektronicky, tj. např. emailová objednávka a její potvrzení. Obsahem takové smlouvy, resp. objednávky, by měla být zásadně povinnost registrátora provést registraci doménového jména na objednatele s tím, že o expiraci doménového jména by měl být informován přímo objednatel. Písemnost smlouvy vždy může zabránit důkazní nouzi ohledně toho, zda měla být doména registrována na objednávku a kdo se měl stát jejím držitelem.  Po registraci domény je nutné si vždy ověřit skutečnost, že držitelem doménového jména je objednatel. Mnohé firmy ani netuší na koho je ve skutečnosti doménové jméno registrováno.
 

Právní postup
Pokud by držitelem byla jiná osoba, pak nezbývá než tuto osobu vyzvat k dobrovolnému převodu. Samozřejmě tento převod by neměl být podmíněn zaplacením finanční částky. Nedojde-li k bezplatnému převodu na původního objednatele, pak doporučujeme vždy vyzvat k tomuto druhou stranu písemně jménem specialiované advokátní kanceláře. Obsahem takové výzvy by mělo být zejména výčet všech právních následků, pokud by registrátor odmítl doménové jméno převést na oprávněného držitele. Těmito následky mám na mysli:
a) odpovědnost za škodu – tato škoda může vzniknout tím, že oprávněné osobě je znemožněna internetová prezentace a v případě, že tato doména je zavedenou doménou, jejímž prostřednictvím osoba podniká (např. provozem eshopu) pak škodu představuje zejména ušlý zisk.
b) nekalou soutěž – jestliže by neoprávněný držitel začal pod zavedenou doménou podnikat ve stejném oboru jako oprávněná osoba, pak by bezpochyby byly naplněny skutekové podstaty nekalé soutěže jako je nebezpeční záměny a parazitování na pověsti.
c) trestní odpovědnost – pokud by tento zásah do práv oprávněného a způsobená škoda byla značná, pak by se neoprávněný držitel mohl dopustit i trestné činnosti, konkr. poškozování práv a nekalá soutěž.

Většina výzev je úspěšná, nicméně pokud ani taková výzva nebude mít požadovanou odezvu, pak nezbývá nic jiného než se obrátit na Rozhodčí soud při HK a AK V Praze a řešit tento doménový spor soudní cestou. V rámci tohoto sporu bude muset prokázat žalobce, že osoba porušila Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz. Toto porušení lze dovodit z čl. 2.3. Pravidel, kdy „osoba, která podává v souvislosti se žádostí o registraci Doménového jména souhlas Žadatele s aktuální verzí Pravidel registrace, současně prohlašuje, že je oprávněna v této věci jménem Žadatele jednat“. Stejně tak Pravidla stanoví, že „držitel není oprávněn Doménové jméno užívat, či umožnit jeho užívání k účelům, které jsou v rozporu s právními předpisy či právy nebo oprávněnými zájmy třetích osob“. Takovou třetí osobou je právě objednatel, který byl jednáním registrátora poškozen.

Poplatky za rozhodčí řízení bývají v tomto případě základní, tj. 7.000,-Kč. Ty by však měla hradit po prohraném sporu druhá strana. Rychlost rozhodování arbitrážního soudu je ca 2 až 4 měsíce. Na základě rozhodnutí rozhodčího soudu sdružení CZ NIC provede změnu držitele domény na žalobce.
 

Závěr
Doménové jméno může být důležitým marketingovým nástrojem v podnikání a je důležité mít právně zajištěnou registraci domény. Kdokoliv, kdo si tedy hodlá registrovat doménové jméno prostřednictvím registrátora by si měl smluvně ošetřit tuto registraci, zejména pak provést kontrolu, kdo je držitelem doménového jména. Stejně tak tuto kontrolu by měl provést každý, kdo tuto činnost v minulosti svěřil třetí osobě. V opačném případě by se mohlo stát, že oprávněná osoba o doménu příjde a že pod doménou, která je již zavedená, začně podnikat konkureční subjekt.
 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte autora článku na jansa@lawyer.cz
 

Autor: JUDr. Lukáš Jansa
Autor působí jako advokát v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména obchodním právem, právem informačních technologií, problematikou pracovněprávních vztahů v oblasti IT a internetovým právem. Autor publikuje z oblasti IT v odborném časopise IT Systems a přednáší IT firmám z oblasti práva informačních technologií.