Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Právní úprava databází (III.)

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 25. 7. 2007 13:12 | Přečteno: 8917X

Předchozí články věnované právní úpravě databází uveřejněné v květnovém a červnovém NEWSLETTERU přiblížily jak základní pojmy databáze a typy, tak následně práva autora a pořizovatele k databázi a zákonné omezení těchto práv či volné užití databáze. Poslední část bude objasňovat dispozice s databázemi, zejména pak její licencování.
Způsoby dispozic s databází
Autor či pořizovatel databáze v rámci svých majetkových práv může disponovat databází několika způsoby. Je zřejmé, že účelem takové dispozice bude hlavně dosažení zisku. Zákon výslovně stanoví, že právo pořizovatele databáze je převoditelné. Disponovat databází lze především následujícími způsoby:
a)     udělením licence – na základě licenční smlouvy
b)     udělením podlicence nebo postoupením licence – na základě souhlasu poskytovatele licence může nabyvatel licence smlouvu o podlicenci nebo postupní smlouvou převést své oprávnění na třetí osobu. Tyto smlouvy budou vycházet z původní licenční smlouvy
c)      vklad do základního kapitálu – databáze je nehmotným statkem, který může být předmětem nepeněžitého vkladu buď do nově vznikající společnosti nebo při zvýšení základního kapitálu společnosti
d)     prodej či pronájem podniku nebo jeho části – součástí podniku jakožto souboru hmotných, nehmotných i osobních složek podnikání (§ 5 obchodního zákoníku) může být i databáze. Podnik, resp. jeho část pak může být předmětem nájmu či převodu nebo nepeněžitého vkladu a databáze přechází společně s podnikem.
Nakládání s databází ve formě převodu (na základě kupní smlouvy) či darování je pojmově autorským zákonem vyloučeno. Licence představuje tak základní formu převodu práv k databázi. Nicméně i kdyby došlo k uzavření kupní smlouvy, kterou by se prodávala databáze, pak i přes neplatnost takové smlouvy, by bylo možné dovodit, že smluvní strany zamýšlely uzavřít smlouvu licenční a mohly by se tak dovolávat licenčního vztahu.
 
Práva nabyvatele licence
Nejčastější dispozicí s databází je jak již bylo řečeno licenční smlouva, která umožňuje vytěžování a zužitkování databáze. Tuto licenční smlouvu uzavírá autor databáze nebo její pořizovatel (dále jen ,,poskytovatel licence“). Na základě licenční smlouvy je nabyvatel licence oprávněn užívat databázi ve sjednaném rozsahu a náleží mu zejména:
a)      právo na vytěžování (tj. rozmnožování) – přepis části databáze nebo databáze jako celku na jiný podklad, a to jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem
b)      právo na zužitkování (tj. zveřejnění)- zveřejnění části nebo celé databáze veřejnosti, ať už rozšiřováním rozmnoženin, pronájmem, spojením on-line nebo jinými způsoby přenosu.
 
Předmětem této licence k databázi je způsob jejího užití nabyvatelem licence, s tím, že tímto nejsou dotčena zákonná omezení ve formě volného užití databáze a omezení zvláštního práva pořizovatele databáze a či bezúplatné zákonné licence. K těmto omezením viz blíže předchozí článek ,,Právní úprava databází (II.)“.
Licence jako taková může být předmětem dalších dispozic, jelikož představuje penězi ocenitelnou hodnotu a je předmětem právních vztahů jakožto tzv. jiná majetková hodnota
(§ 118 občanského zákoníku). Licence může tak být například dána do zástavy za předpokladu, že to umožní licenční smlouva.
Nabyvatel tzv. výhradní licence je samozřejmě oprávněn se v případě zásahu do jeho práv plynoucích z licenčního vztahu bránit právními prostředky, a to konkrétně:
a)      zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného zásahu do svého práva, zejména zákazu neoprávněného vytěžování a zužitkování databáze,
b)      sdělení údajů o původu neoprávněně zhotovené databáze, o způsobu a rozsahu jejího užití a o totožnosti osob, které se neoprávněného vytěžování a zužitkování databáze účastní,
c)       odstranění následků zásahu do práva, zejména
-          stažením neoprávněně zhotovené databáze,
-          zničením neoprávněně zhotovené databáze,
U tzv. nevýhradní licence má samozřejmě tato práva poskytovatel licence a obrana by měla být zakotvena přímo v licenční smlouvě. Samozřejmě, že tímto nejsou dotčena práva nabyvatele licence např. z nekalosoutěžního jednání třetí osoby.
 
Náležitosti licenční smlouvy
Zákon předepisuje písemnou formu licenční smlouvy pouze v souvislosti s udělením tzv. výhradní licence. Nicméně lze doporučit písemnou podobu smlouvy v každém případě.
Licenční smlouva by měla obsahovat především:
a)      určení databáze – její podoby (tištěná, elektronická) a obsahu (základní specifikace dat)
b)      licenční ujednání – udělení souhlasu s užitím databáze
c)       ujednání o odměně – zda se jedná o úplatné či bezplatné poskytnutí licence, zda budou za určité období placeny licenční poplatky nebo bude uhrazena pouze jednorázová odměna
d)      určení způsobu užití databáze – např. zužitkováním formou umístění na internetu, šíření rozmnoženin na CD nosičích apod.
e)      určení časového, místního a množstevního rozsahu licence – tzn. zda je udělena např. na rok nebo bez časového omezení, zda je udělena pro území České republiky nebo bez omezení, zda lze databázi rozmnožovat v určitém počtu nebo bez omezení
f)        určení výhradnosti či nevýhradnosti licence, tj. zda se jedná o:
-          nevýhradní licenci, kdy se pořizovatel nebo autor databáze oprávněn sám databázi i nadále užívat nebo udělit shodnou licenci třetí osobě
-          výlučnou výhradní licenci, kdy poskytovatel není oprávněn sám databázi nadále užívat nebo udělit licenci třetí osobě
-          omezenou výhradní licenci, kdy poskytovatel je oprávněn sám databázi nadále užívat, ale není oprávněn udělit licenci třetí osobě
g)      ujednání o možnosti udělení podlicence nebo postoupení licence – podlicenci tzn. možnost poskytnout užití databáze dál jiné osobě, lze udělit jen v rozsahu licence a jen se souhlasem poskytovatele a je dále nutné splnit vůči poskytovateli oznamovací povinnost o této skutečnosti a o novém nabyvateli licence
h)      zda je možné databázi ze strany nabyvatele licence měnit formou jejího doplňování, spojit s určitým SW atd. nebo zda update databáze bude provádět poskytovatel licence
 
Licenční smlouva by samozřejmě vedle těchto náležitostí měla obsahovat možnost jejího ukončení a vypořádání vzájemných závazků, specifikaci platebních podmínek a další podmínky dohodnuté smluvními stranami.

Závěr
Ze shora uvedeného jasně vyplývá, že nelze jen tak prodávat kupní smlouvou databázi a že základem dispozic s databází je licenční smlouva. Licenční smlouva by měla přesně vymezovat výše uvedené náležitosti, tak aby nedocházelo ke sporům ohledně výkladu následného užití databáze. Podrobněji o licenčních vztazích pojednává vynikající publikace vydaná nakladatelstvím C.H.BECK v roce 2007 „Smluvní licence v autorském právu“, jejímž autorem je Pavel Tůma.
 
Autor: JUDr. Lukáš Jansa
Autor působí jako advokát v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména obchodním právem, problematikou informačních technologií a databází, pracovněprávních vztahů v oblasti IT a internetovým právem. Autor publikuje z oblasti IT a obchodního práva v odborném časopise IT Systems, EKONOM, Právní rozhledy a na stránkách pravoit.cz.