Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Ochranná známka Společenství - výhodná ochrana označení v celé EU

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 2. 3. 2009 18:39 | Přečteno: 8359X

Výhody, plynoucí podnikateli z faktu, že jeho označení je registrováno jako ochranná známka, jsou podstatné, a v článcích na našem portálu jsme se jim již podrobně věnovali (viz. článek JUDr. Jansy „Proč registrovat ochrannou známku“, nebo článek Mgr. Mališe „Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení“). Jednou nejzásadnějších věcí, které si musí přihlašovatel ochranné známky ještě před podáním přihlášky uvědomit, je územní rozsah ochrany, kterou pro svou ochrannou známku bude požadovat.
Záleží to především na marketingových záměrech přihlašovatele, a to nejen v bezprostřední, ale i ve vzdálenější budoucnosti. Mnohdy ze samotné podstaty činnosti podnikatele vyplývá, že mu bude bohatě stačit ochrana pouze národní, tedy v rámci České republiky (má-li se ochrannou známkou stát např. název restaurace nebo penzionu). Pokud však má ochranná známka označovat výrobky (u nichž je vždy možnost, že budou prodávány i v zahraničí), případně služby nikoliv pouze lokálního charakteru, je vhodné uvažovat o některé z možností registrace známky i do zahraničí.
 
            Možnosti získání ochrany pro označení v zahraničí
Pak je samozřejmě podstatné, zda má přihlašovatel přesně specifikovány země, v nichž by měla být jeho konkrétní známka používána (např. pouze na Slovensku), nebo tyto země specifikovány nejsou, případně jich je velký počet. V prvním případě je nejvhodnější cestou registrace národní ochranné známky v dané zemi. Výsledkem pak je, že přihlašovatel je vlastníkem několika národních ochranných známek, např. v České republice, na Slovensku a v Polsku. Jednotlivé známky jsou na sobě zcela nezávislé, stejně jako náklady, které je nutno za každou registraci uhradit. Taková registrace vyžaduje většinou zastupování advokátem nebo patentovým zástupcem v dané zemi (případně musí mít přihlašovatel v této zemi alespoň doručovací adresu). K nákladům na registraci jednotlivých známek se tedy přidávají ještě náklady na služby zástupce v každé zemi. V druhém případě (tedy když přihlašovatel v době registrace neví, v kterých zemích bude ochranu potřebovat, případně když ví, že počet těchto zemí bude vyšší než 2-3) je třeba zvolit některou z nadnárodních forem ochrany. Těmito formami jsou mezinárodní registrace ochranné známky prostřednictvím Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), nebo registrace ochranné známky Společenství.
Mezinárodní ochranná známka funguje na principu, kdy je národní ochranná známka prostřednictvím jednoho řízení před WIPO registrována ve vybraných dalších smluvních zemích Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek nebo Protokolu k této dohodě (v současné době celkem 82 zemí z celého světa). V těchto zemích má pak známka stejnou právní sílu, jako známky národní. Nezbytným předpokladem tohoto postupu je však existence zapsané národní ochranné známky, v případě některých zemí postačí podaná přihláška takové známky. Na druhou stranu však tato forma umožňuje přihlásit označení i do zemí mimo EU.
 
 
            Ochranná známka Společenství
Pro podnikatele, který uvažuje o ochraně svého označení v rámci vyššího počtu evropských zemí, a který neuvažuje o známkoprávní ochraně mimo Evropu, se jako nejjednodušší (a vzhledem k počtu zemí, v nichž jeho označení získá ochranu, také nejlevnější) variantou jeví registrace ochranné známky Společenství. Tato ochranná známka je komunitárním právním institutem, který není nijak podmíněn existencí národních ochranných známek, a jehož registrace probíhá u oficiální instituce Evropských společenství - Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) ve Španělsku, tedy bez ingerence národních úřadů průmyslového vlastnictví jednotlivých členských států. Prostřednictvím jediné registrace, uhrazení jediného správního poplatku a absolvování jediného řízení před OHIM získá přihlašovatel ochranu pro své označení v rámci celé Evropské unie, ve všech členských státech bez výjimky. Doba ochrany je desetiletá počínaje datem podání přihlášky, stejně jako je tomu v případě národních ochranných známek (v důsledku harmonizace národních legislativ jsou základní podmínky registrace a existence ochranných známek ve všech členských státech stejné).
Fakt, že ochranná známka Společenství požívá ochrany ve všech členských zemích EU je samozřejmě po zápisu známky do rejstříku pro jejího vlastníka obrovskou výhodou a dělá z ní velmi silnou zbraň proti konkurenci, na druhou stranu však dělá velice delikátním samotný proces registrace. Označení, které je přihlašováno jako ochranná známka Společenství, totiž nesmí být zaměnitelné nejen s žádnou jinou známkou Společenství, ale ani s žádnou jinou národní známkou, zapsanou v kterémkoli členském státě. Z tohoto důvodu je třeba před samotným započetím registrace provést důkladnou a především kvalifikovanou rešerši, zaměřenou na posouzení zaměnitelnosti označení právě s takovými ochrannými známkami, jinak se může stát, že přihláška je v plném rozsahu zamítnuta v důsledku námitek, podaných vlastníkem zaměnitelné národní ochranné známky platné např. v Portugalsku. Kolize byť s jedinou národní ochrannou známkou může znamenat zamítnutí celé přihlášky.
Co se týče nákladů na registraci, za správní poplatek ve výši 1600,- Euro získá přihlašovatel ochranu v celkem 27 zemích EU, což je jistě levnější než náklady na registraci samostatných národních ochranných známek v každé zemi, nebo náklady na mezinárodní registraci ochranné známky ve výši 653,-CHF (základní poplatek), 100,-CHF za každý zvolený stát (v případě některých zemí Madridské úmluvy je poplatek vyšší), k čemuž je ještě nutno připočíst poplatek národnímu úřadu průmyslového vlastnictví za postoupení žádosti WIPO (všechny poplatky jsou vyčísleny pro standardní počet max. 3 tříd výrobků a služeb, v případě vyššího počtu tříd se zvyšují).
 
 
            Závěrem
Pokud však přihlašovatel na základě kvalifikovaně provedené rešerše projde celým řízením o přihlášce ochranné známky Společenství a jeho známka je zapsána, získává velice silný, nadnárodní právní titul k uplatňování svých práv k označení výrobků či služeb. Zejména v případech marketingových záměrů, u nichž se počítá s přesahem za hranice jednoho státu, přičemž tento přesah se může postupem času rozšiřovat a přihlašovatel nemá přesně specifikován úzký okruh zemí, v nichž mu bude ochrana postačovat, je ochranná známka Společenství tím nejvýhodnějším řešením.
Více ke službám registrace ochranných známek naleznete na www.trademarks.cz.
 
 
Autor: Petr Mališ
Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, ochrannými známkami (vedoucí sekce www.trademarks.cz) a rovněž obchodním a pracovním právem.