Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

E-aukce a právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 24. 5. 2007 15:16 | Přečteno: 10108X

V SRN vzbudil velikou pozornost rozsudek Spolkového soudního dvora (německý Nejvyšší soud), který se vyjádřil k právu spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy uzavřené v rámci aukce na e-Bay bez udání důvodu.
Právní stav v ČR
V důsledku harmonizace českého práva s právem EU je právní úprava spotřebitelů v podstatě totožná s tou v SRN. Český občanský zákoník byl doplněn o ustanovení § 52 – 65, která se zabývají zejména smlouvami sjednanými na dálku (tj. bez současné fyzické přítomnosti kupujícího a prodávajícího) a také smlouvami sjednanými mimo provozovnu podnikatele. Tato úprava se použije pouze v případech, kdy na straně jedné je dodavatelem zboží či služeb podnikatel a na straně druhé stojí spotřebitel, který nejedná v rámci podnikatelské činnosti.
Jednotlivé smluvní typy jsou upraveny ve zvláštní části občanského zákoníku (§ 588 – 852), zatímco úprava § 52 – 65 se týká zejména okolností uzavírání smluv, stanoví dodavatelům informační povinnosti a zvláštním způsobem upravuje provozování internetových obchodů. Občanský zákoník mj. stanoví právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění. O tomto právu musí být spotřebitel informován právě dodavatelem, jinak se uvedená lhůta prodlužuje na 3 měsíce.
 
Případ e-Bay
Ve známé internetové aukci e-Bay (resp. v její německé mutaci) dal kupující – spotřebitel nejvyšší nabídku na diamantový náramek. Ten měl tedy podle pravidel e-Bay za 252,-EUR zakoupit, nicméně jeho převzetí stejně jako uhrazení kupní ceny odmítnul. Prodávajícím byl přitom subjekt, který prostřednictvím e-Bay nabízel zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
Prodávající proto zažaloval kupujícího o úhradu kupní ceny. Soudy obou stupňů včetně ovšem žalobu zamítly a Spolkový soudní dvůr tato rozhodnutí potvrdil. Stejně jako v českém občanském zákoníku (§ 54) je i v německém ustanovení, ve kterém se stanoví výjimky z užití principů ochrany spotřebitele; v těchto případech se úprava spotřebitelských smluv nepoužije vůbec. Takovými výjimkami jsou např. uzavření smlouvy o finančních službách (např. pojistné smlouvy), uzavření smlouvy prostřednictvím prodejních automatů a jednou z výjimek je též uzavření smlouvy na základě dražby. Protože e-Bay je organizován jako elektronické aukce a používá se pojem dražba a vydražit, měl žalobce za to, že kupující nebyl oprávněn odstupovat od smlouvy bez udání důvodu, stejně jako neexistovala povinnost prodávajícího upozornit jej na možnost odstoupení bez udání důvodu.
Soudy shodně uvedly, že u e-aukcí, kde provozovatel této aukce dává možnost prodávajícím umístit zboží na příslušných stránkách a stanovit podmínky jejich prodeje. Jde tedy o závazný návrh na uzavření smlouvy. Provozovatel e-aukcí provozuje on-line systém, který umožňuje zájemcům o vystavené zboží elektronicky provádět „příhozy“, které jsou však pouze akceptací navržené kupní smlouvy – nejde tedy o princip veřejných dražeb, kdy smlouva vzniká okamžikem, kdy je udělen tzv. příklep. Z toho důvodu posoudily soudy celou situaci tak, že na prodej zboží prostřednictvím e-Bay se použije úprava spotřebitelských smluv v plném rozsahu.
 
Závěr
V českém právu se sice nedají beze zbytku převzít veškeré závěry týkající se vzniku kupní smlouvy mezi účastníky e-aukce, nicméně základní závěr učinit lze. Prokáže-li kupující, že se prodávající věnuje prodeji zboží soustavně, vlastním jménem, na vlastní účet a za účelem dosažení zisku, pak by mohl uplatnit své právo dle § 54 občanského zákoníku. Prodávající, kteří využívají této formy prodeje ve velkém, by se měli mít na pozoru.
 
 
Autor: Petr Otevřel
Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, obchodnímu a autorskému právu. Je členem České společnosti pro systémovou integraci a je zapsán v Národním registru poradců agentury CZECHINVEST.