Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Datové schránky od 1.7.2009

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 31. 3. 2009 12:28 | Přečteno: 7646X

Dne 1.7.2009 vstoupí v platnost nový zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tento zákon zavádí tzv. datové schránky určené k doručování dokumentů veřejné moci. Povinnost zřídit datovou schránku mají orgány veřejné moci, právnické osoby zřízené zákonem a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Fyzické osoby a  fyzické osoby – podnikatelé si mohou nechat dobrovolně zřídit datovou schránku. Jak se datová schránka zřizuje a k čemu je určená má přiblížit následující článek.
Účel datové schránky
Účelem datové schránky je umožnit doručování dokumentů (např. rozhodnutí, výzvy, oznámení apod.) ze strany státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, Pozemkového fondu České republiky a jiných státních fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, samosprávných komor zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů (dále jen „orgán veřejné moci“) příslušným právnickým a fyzickým osobám, a to prostřednictvím tzv. datové zprávy. Stejně tak datové schránky umožňují fyzickým a právnickým osobám doručovat podání a dokumenty opačným směrem příslušným orgánům státní správy.
Datovou schránku však nelze využít ke komunikaci s jinou fyzickou či právnickou osobou, nebo s konkrétními úředníky orgánu státní správy či samosprávy (pouze ve vztahu k úřadu jako celku).
Správcem systému datových schránek bude Ministerstvo vnitra a roli provozovatele převzala Česká pošta.
 
Zřízení datové schránky
Datovou schránku zřídí bezplatně Ministerstvo vnitra do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti, a to fyzické osobě a právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku.
Ministerstvo vnitra automaticky zřídí datovou schránku právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku či zřízené zákonem a organizační složce podniku zahraniční právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku, dále advokátu, daňovému poradci a insolventnímu správci, orgánu veřejné moci, notáři, soudnímu exekutorovi do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
Přístup do datové schránky
K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena a u právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena.
K přístupu do datové schránky je dále oprávněna pověřená osoba, kterou je u datové schránky fyzické osoby a datové schránky podnikající fyzické osoby fyzická osoba pověřená osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jí stanoveném, nebo u datové schránky právnické osoby fyzická osoba pověřená statutárním orgánem právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jimi stanoveném,
Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky se do ní přihlašuje prostřednictvím přístupových údajů.
 
Doručování dokumentů do datové schránky
Dokumenty se nově nebudou zasílat v písemné podobě prostřednictvím pošty, ale elektronicky prostřednictvím tzv. datových zpráv.
Podmínkou zasílání dokumentů orgánům veřejné zprávy není podpis zprávy zaručeným elektronickým podpisem. Datová schránka slouží výlučně pro komunikaci s orgány státní správy a samosprávy a nelze ji užít pro komunikaci s jinými subjekty – např. jinými fyzickými či právnickými osobami.
V případě, že příslušný orgán bude chtít doručit určité rozhodnutí do vlastních rukou, pak je musí takto označit. Majitel datové schránky obdrží o příchozí datové zprávě oznámení na mobilní telefon nebo na běžně užívaný email.
Příslušný dokument obsažený v datové zprávě je doručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. V případě, že oprávněná osoba se nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument doručen do datové schránky, pak poslední den lhůty je dnem doručení.
Jestliže na straně majitele datové schránky nastane překážka, která ji brání vyzvednutí datové zprávy, lze požádat o prominutí zmeškání vyzvednutí zprávy.
 
Konverze dokumentů
K tomu, aby se zasílaly jednotlivé dokumenty v rámci datové zprávy je nutné provést jejich konverzi. K této konverzi, tj. převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu datové zprávy s ověřovací doložkou shody budou oprávněny kontaktní místa CZECH POINT. Stejně tak lze převádět dokumenty datové zprávy do listinné podoby. U některých dokumentů se však konverze neprovádí, jako např. u občanských průkazů, u dokumentů obsahujícího změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost, u výstupu z konverze.
 
Závěr
Lze doufat, že zavedení datových schránek bude přínosem pro urychlení komunikace s orgány veřejné správy. Bližší informace o datových schránkách a jejich fungování lze nalézt na informačních stránkách Ministerstva vnitra www.datoveschranky.info


Autor: JUDr. Lukáš Jansa
Autor působí jako advokát v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména obchodním právem, právem informačních technologií, problematikou pracovněprávních vztahů v oblasti IT a internetovým právem. Autor publikuje z oblasti IT v odborném časopise IT Systems a přednáší IT firmám z oblasti práva informačních technologií.